Voorwoord door Malachi Martin

In een toekomst die niet zo ver meer verwijderd is, zal men de definitieve geschiedenis van de XXe eeuw kunnen schrijven. Dan zal men het er zeker algemeen over eens zijn dat het cruciale moment in het drama van deze eeuw een gebeurtenis was die plaats vond in de eerste twintig jaren. Men zal dan ook de betekenis van deze eeuw beter kunnen verstaan zowel in de geschiedenis van de wereld als voor het heil van de mensheid.

Die cruciale gebeurtenis was het Zonnewonder op 13 october 1917 te Fatima in Portugal. Voor de meeste mensen kreeg dit feit echter geen betekenis en het werd opzettelijk opzij geschoven door velen wiens Goddelijke roeping het juist was de komst aan te kondigen van het Rijk van Maria onder de volkeren.

Vele goede en heilige mensen hebben hun bestaan verweven met dat wonder in Fatima en hebben er toe bijgedragen om de glorie bekend te maken waarmee God de Naam van de H.Maagd Maria wil verheerlijken. We kennen echter geen enkel andere persoon als Pater Nicholas Gruner die zulk een vitale rol gespeeld heeft en die steeds blijft stand houden bij het ter harte nemen van deze manifeste wil van God voor deze laatste tijden van het menselijk ras.

In het laatste derde van deze eeuw immers was er zulk een eensgezinde inspanning, niet alléén om de betekenis van deze cruciale gebeurtenis van 1917 in Fatima te vervormen maar ook om een Goddelijke opdracht te doen negeren waarvan de veiligheid van miljoenen en het eeuwig heil afhangt van nog meer miljoenen mensen. De enige overlevende van de zieners, de 90 jarige Zuster Lucia, die door de H.Maagd Maria gekozen werd om getuige te zijn van het Zonnewonder en die de betekenis er van moet bekend maken, werd afgezonderd, belasterd, verkeerd begrepen. Er werden in haar naam valse brieven geschreven en, naar we verdenken, is er, althans minstens éénmaal, een valse Zuster Lucia opgetreden in haar naam.

Bij al dit gemis aan respect voor de H. Maagd Maria, de Koningin van de Hemel, en het verwaarlozen van Haar verzoek was en blijft Pater Gruner Haar bijzonderste verdediger. Hij houdt niet op iedereen — Paus, kardinalen, bisschoppen, priesters, leken — er aan te herinneren dat de Kerk in Haar gezagsdragers : de Paus en de bisschoppen, niet gehoorzaamd heeft aan het verzoek van Onze Lieve Vrouw : ze hebben Rusland niet toegewijd aan Haar Onbevlekt Hart. Daarom gaat de doodstrijd van de Kerk in de wereld verder. Pater Gruner, de Fatima-priester, laat niemand van ons toe te vergeten wat we in 1960 verzuimden te doen : de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria uitvoeren en de zeer nabije kastijding verkondigen die God op het punt is te zenden over een zondige wereld en over de christenen, wiens geloof lauw geworden is.

Pater Gruner heeft te lijden gehad onder kerkelijke verdachtmaking en vervolging door leugens, laster en fysische verwondingen. En nochtans, geen enkele macht op aarde heeft hem zijn roeping als eerste verdediger van Fatima kunnen doen opgeven.

Dit boek is een beknopt verhaal van Pater Gruner’s geschiedenis. Het zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle bisschoppen en priesters.

Malachi Martin.
Pater Malachi Martin is een gezaghebbend theoloog, emeritus-professor van het Pauseljk Bijbelinstituut in Rome en een zeer befaamd katholiek schrijver en romancier.

Hij studeerde theologie in Leuven, specialiseerde zich in de Dode-Zee geschriften en in intertestamentaire studies en behaalde zijn doctoraat in semietische talen, archeologie en oosterse geschiedenis. Daarna studeerde hij in Oxford en aan de Hebreeuwse universiteit.

Van 1958 tot 1964 werkte hij in Rome, waar hij een naaste medewerker was van de Jezuiet Kardinaal Augustin Bea en van Paus Johannes XXIII.

Onlangs nog, in januari 1998, was Pater Martin verslaggever bij de life-uitzendingen van CNN tijdens het bezoek van de Paus aan Cuba. Dit was een van de vele malen dat hij voor een belangrijk televisiestation uitgenodigd werd te spreken over katholieke aangelegenheden.

In de loop van de laatste 20 jaar schreef hij 15 boeken, waaronder verschillende bestsellers, zoals : Vatican, The final Conclave, Hostage to the Devil, en het onlangs verschenen, Windswept House.
...Francis Alban.Terug naar de hoofdpaginaCopyright 1996 - 2012 The Fatima Network