Appendix VI


De voortdurende manoeuvres van bepaalde bureaucraten uit het Vaticaan in een poging om de boodschap van Fatima verborgen te houden voor de katholieke bisschoppen van de wereld, worden gedemonstreerd door deze brief.

26 februari 1997
Zijne Eminentie Bernadin Kardinaal Gantin, Prefect
Congregatie voor Bisschoppen
Palazzo delle Congregazione
Piazza Pio XII 10
Roma 00193
ITALIE
Ref: Prot. 349/93 van 26 oktober 1996

Uwe Eminentie,

Volgens de bijgevoegde brief van de apostolische Nuntius van Australië, stuurde deze Congregatie onlangs een nota (Prot. 349/93) naar de bisschoppen van de wereld waarin stond dat ze niet mochten deelnemen aan een conferentie in Rome van 18-23 november 1996, met als titel "Wereldvrede en het Onbevlekte Hart van Maria." De enige reden die u voor dit advies aanhaalde, was dat onze conferentie "geen toestemming had van een kerkelijke autoriteit."

Het lijkt me redelijk aan te nemen dat deze heilige Congregatie de codex van het kerkelijk recht van 1983 kent die werd uitgevaardigd door de Heilige Vader. Dus veronderstellen we ook dat u, wanneer u uw nota over onze conferentie in Rome de wereld rondstuurde, wist dat private verenigingen van gelovigen zoals de onze volgens het kerkelijk recht geen "toestemming van een kerkelijke autoriteit" nodig hebben om conferenties te houden en bisschoppen uit te nodigen.

Het tegendeel is zoals u weet waar. Het kerkelijk recht garandeert het natuurrecht van de christelijke gelovigen bijeenkomsten over kerkelijke aangelegenheden te organiseren en private verenigingen te vormen om op hun eigen initiatief apostolische werken uit te voeren, zonder enige "kerkelijke toestemming". Deze rechten gelden natuurlijk ook voor bisschoppen, die vrij mogen deelnemen aan private congressen over kerkelijke aangelegenheden. En wij, als leken, hebben onder het kerkelijk recht het recht om onze zorgen aan de gewijde bedienaars mee te delen en hen op onze bijeenkomsten uit te nodigen. [1983 codex van het kerkelijk recht, canon. 212, 215, 216, 278, 299 en in het algemeen, 208-223]

Inderdaad, juist omdat ons apostolaat volledig in overeenstemming met het kerkelijk recht handelt, heeft het steunbetuigingen ontvangen van meer dan 1.500 bisschoppen en meer dan 60 kardinalen en patriarchen. Een aantal van deze prelaten woonde onze conferentie in Rome ook bij ondanks uw de facto verbod op ons apostolaat zonder enig kerkelijk proces.

Om enkele zaken recht te zetten, zouden wij u dan ook met alle respect de volgende vragen willen stellen:

Waarom vertelde u de bisschoppen van de wereld dat ze niet aan onze conferentie mochten deelnemen omdat ze "geen toestemming van een kerkelijke autoriteit" had, terwijl zo'n toestemming niet vereist wordt door het kerkelijk recht ?

  • Waarom vertelde u de bisschoppen van de wereld een halve leugen - dat onze conferentie geen "kerkelijke toestemming" had - zonder hen de hele waarheid te vertellen: namelijk dat zo'n toestemming niet nodig was ?

  • Waarom vertelde u de bisschoppen van de wereld dat "Pater Gruner de conferentie bijeengeroepen had", terwijl de conferentie eigenlijk georganiseerd, betaald en gevoerd werd door een organisatie van vele mensen, waarvan Pater Gruner er slechts een is ?

  • Met welk recht adviseerde deze Congregatie elke bisschop van de wereld niet deel te nemen aan een perfect toegelaten conferentie gewijd aan de wereldvrede en het Onbevlekte Hart van Maria ?

  • Met welk recht oordeelde deze Congregatie over een private vereniging van lekengelovigen, wiens gewettigde activiteiten niet eens tot uw bevoegdheid horen ?

  • Met welk recht bracht deze Congregatie ernstige schade toe aan het geoorloofde apostolisch werk van meer dan 100 trouwe lekengelovigen, die maandenlang gewerkt hadden om onze conferentie in Rome te organiseren en de aanwezigheid te verzekeren van vele bisschoppen die ons werk steunen ?

  • Kan u enige activiteit of publikatie van deze organisatie of Pater Nicholas Gruner aanduiden, die op een of andere manier het Geloof of de moraal beledigen, om de buitengewone maatregel van een nota van deze Congregatie aan al de bisschoppen van de wereld te rechtvaardigen ?

  • En het belangrijkste: Waarom houdt deze Congregatie zich bezig met het sturen van misleidende aankondigingen over een bescheiden Fatima apostolaat en een moreel hoogstaand priester zoals Pater Gruner naar alle bisschoppen in de wereld, terwijl ketterse verenigingen en schandalen zich vermenigvuldigen binnen de Kerk zonder enige veroordeling vanwege deze Congregatie ?

Wij wachten uw antwoorden op deze dringende vragen ongeduldig af. Ondertussen sturen wij een kopie van deze brief naar de bisschoppen van de wereld om de valse indruk die deze Congregatie omtrent onze geoorloofde activiteiten in de Kerk heeft gewekt, recht te zetten.

We hopen uw antwoord spoedig te ontvangen. Als er geen antwoord volgt, hopen wij dat de bisschoppen van de wereld hun besluiten zullen trekken uit uw stilte.

Hoogachtend verblijven wij in Christus,

Nationaal Comité voor de Nationale pelgrimerende Maagd van Canada.

Door: Coralie Graham, Uitvoerend Bestuurder

(Deze brief werd drie maanden geleden aangetekend naar Kardinaal Gantin gestuurd. Op 3 juni 1997 had hij de eerder genoemde vragen nog niet beantwoord.)Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network