Appendix III


Herdrukt met de toestemming van The Fatima Crusader, nummer 19.

Een profetisch interview met Zuster Lucia van Fatima

Inleiding : Dit interview met Zuster Lucia door de Mexicaanse priester Pater Fuentes, afgenomen op 26 december 1957 is heel belangrijk, en vooral vandaag. We kunnen met het voordeel van 40 jaren terug in de tijd, zien hoe accuraat Zuster Lucia het overlopen en verraad van zo vele priesters en nonnen bekeek. Deze smeekbede van Zuster Lucia is nu nog meer relevant voor ons, dan toen ze het interview gaf in 1957. Tot de Paus Zuster Lucia weer tot de wereld laat spreken, moeten we deze belangrijke boodschap koesteren en overpeinzen.

Toen het interview voor het eerst gepubliceerd werd door Pater Fuentes trok het de aandacht van vele gelovigen de hele wereld rond. Het resultaat van de moedige publikatie van deze ernstige boodschap was echter dat Pater Fuentes het slachtoffer werd van een totaal onverdiende vervolging door enkele anonieme verantwoordelijken van het bisdom Coimbra, waar Zuster Lucia woont.

In het licht van verschillende vergelijkbare gebeurtenissen in het meer recent verleden in verschillende bisdommen, zouden we niet verwonderd moeten zijn te vernemen dat een anonieme verantwoordelijke van het bisdom Coimbra op 2 juli 1959 een verklaring aflegde dat het verslag van Pater Fuentes niet waar was. Gezond verstand, en de wet zeggen ons dat een verklaring van een anonieme bron geen echte autoritaire waarde heeft.

Pater Fuentes werd verdedigd: in Mexico verdedigden de aartsbisschop van Vera Cruz, Zijne Eminentie Manuel Pio Lopez en Kardinaal Jose Garibi y Rivera, de aartsbisschop van Guadalajara Pater Fuentes tegen de ongeoorloofde aanvallen van verantwoordelijken van het bisdom. Wie deze personen ook waren, we weten dat het geen kardinaal of aartsbisschop was aangezien er geen kardinaal of aartsbisschop was in het Portugese bisdom Coimbra. De auteurs van deze misleidende verklaring hebben ook nooit de moed gehad om zich bekend te maken.

Eerst volgde Pater Alonso, de officiële archivaris van de bisschop van Fatima in 1971, het "officiële" standpunt van het bisdom Coimbra. Hij veranderde echter van mening nadat hij de zaak grondig bestudeerd had in 1976. Toen zei hij: "De authentieke tekst, die de enige is die we kunnen toeschrijven aan Pater Fuentes, bevat volgens mij niets dat de aanleiding zou kunnen geweest zijn tot de veroordelende nota van Coimbra. Integendeel, het bevestigt een doctrine die opbouwend is voor het geloof van de christenen."

Pater Alonso had de mogelijkheid om Zuster Lucia te spreken van 1971 tot 1976 om zo deze zaak beter te kunnen begrijpen. Tegen 1976 wist hij dat noch Pater Fuentes, noch Zuster Lucia de wereld hadden misleid door de verklaring van 1957 die volgt.

Bronnen: Deze zaak werd grondig gedocumenteerd door Broeder Michel de la Sainte Trinité in het recent gepubliceerde derde deel van zijn serie 'The Whole Truth About Fatima'. De tekst die hier weergegeven wordt is de vertaling van de Fatima Crusaders vertaling van de Spaanse en Engelse teksten uit Broeder Michels boek 'The Third Secret' (Vol.III, bladzijden 336-338).

HET VERSLAG DOOR PATER FUENTES

"Ik wens jullie alleen te vertellen over het laatste gesprek dat ik met Zuster Lucia had op 26 december (verleden jaar). Ik ontmoette haar in haar klooster. Ze was erg bedroefd, bleek en mager. Ze vertelde me,

"Niemand heeft opgelet"

"Pater, de Allerheiligste Maagd is erg bedroefd omdat niemand enige aandacht geschonken heeft aan Haar boodschap, noch de goeden, noch de slechten. De goeden gaan verder zonder acht te slaan op Haar boodschap. De slechten, die de straffen van God niet kennen, zetten hun zondig leven verder zonder zelfs om de boodschap te geven. Maar geloof me, Pater, God zal de wereld straffen op een verschrikkelijke manier. De straf van de Hemel staat op het punt uitgevoerd te worden."

Het geheim werd niet onthuld

"Hoe lang hebben we nog voor 1960 er is ? Het zal zeer triest zijn voor iedereen, niemand zal zich verheugen als de wereld niet op voorhand bidt en berouw toont. Ik kan geen verdere details geven omdat het nog steeds een geheim is. Volgens de wil van de Heilige Maagd, mogen alleen de heilige Vader en de bisschop van Fatima het geheim kennen, maar zij hebben ervoor gekozen het niet te kennen zodat het niet beïnvloed zou worden. Dit is het derde deel van de boodschap van Fatima dat geheim zal blijven tot 1960."

Rusland, de gesel van God

"Zeg hen, Pater, dat de Heilige Maagd mijn neef en nicht, Francisco en Jacinta, en mijzelf meermaals verteld heeft dat vele naties van de aardbodem zullen verdwijnen. Ze zei dat de Hemel Rusland als instrument heeft gekozen om de hele wereld te straffen als we niet op voorhand de bekering van die arme natie verkrijgen."

"De beslissende strijd" tussen Maria en satan: het afvallig
worden van geheiligde zielen en priesters

Zuster Lucia vertelde me ook: "Pater, de duivel heeft zin in de beslissende strijd tegen de Heilige Maagd. En de duivel weet wat God het meest beledigt en het meest zielen voor hem wint in een zo kort mogelijke periode. De duivel doet dus alles om zielen die toegewijd zijn aan God te overwinnen, omdat hij er op deze manier in zal slagen de zielen die achtergelaten werden door hun herders ook gemakkelijker te grijpen."

"Hetgeen het Onbevlekte Hart van Maria en het Hart van Jezus het meest kwetst, is de val van religieuze en priesterlijke zielen. De duivel weet dat religieuzen en priesters die hun mooie roeping ontrouw worden vele zielen met zich naar de Hel sleuren...De duivel wil dus gewijde zielen in bezit krijgen. Hij probeert hen te verderven om de zielen van de leken in slaap te sussen en hen uiteindelijke naar de zonde te leiden. Hij gebruikt alle trucs en gaat zelfs zover te suggereren dat de inwijding in het religieuze leven uitgesteld moet worden. Hieruit volgt de steriliteit van het geestelijk leven, en onder de leken, kilte (gebrek aan enthousiasme) om de idee aards genot links te laten liggen en zich totaal aan God te wijden."

Wat Jacinta en Francisco heiligde

"Vertel hen ook, Pater, dat mijn neef en nicht, Francisco en Jacinta, zichzelf opofferden omdat zij O.L.Vrouw in al Haar verschijningen triest zagen. Zij glimlachte nooit naar ons. Deze droefheid, die bezorgdheid die we bij Haar opmerkten, doordrong onze zielen. Deze droefheid wordt veroorzaakt door de misdrijven tegen God en de straffen die de zondaars wachten. En zo, wisten wij, kinderen, niet wat te doen buiten het uitvinden van gebeden en het brengen van offers."

"Wat deze kinderen ook heiligde was hun visioen van de Hel."

De zending van Zuster Lucia

"Pater, daarom is mijn opdracht niet het onthullen van de materiële straffen die op komst zijn als de wereld niet op voorhand bidt en berouw toont. Neen! Mijn zending is aan iedereen het onmiddellijke gevaar te tonen waarin we verkeren, namelijk het gevaar voor eeuwig onze zielen te verliezen als we in de zonde blijven volharden."

De bekering is dringend

Zuster Lucia zei me ook: "Pater, we moeten niet wachten op een oproep tot berouw aan de wereld vanuit Rome in naam van de Heilige Vader. We moeten ook niet wachten op de oproep tot berouw van de bisschoppen in ons bisdom, of van de religieuze congregaties. Neen! De Heer heeft deze middelen al vaak gebruikt en de wereld hechtte er geen belang aan. Daarom is het nu noodzakelijk dat ieder van ons zichzelf geestelijk gaat hervormen. Elke persoon moet niet alleen zijn eigen ziel redden, maar ook degenen die God op onze weg plaatst."

"De duivel doet al wat hij kan om ons af te leiden en ons de liefde voor het gebed te ontnemen; we zullen samen gered worden of we zullen samen verdoemd worden."

Het einde van de wereld

"Pater, de Allerheiligste Maagd vertelde me niet dat we het einde van de wereld beleven, maar Ze liet me dit verstaan omwille van drie redenen."

De finale strijd:

"De eerste reden is dat Ze me vertelde dat de duivel zin heeft in een beslissende strijd tegen de Maagd. En een beslissende strijd is de eindstrijd waarbij een kant de winnaar zal zijn en de andere kant verslagen zal zijn. Van nu af aan moeten we partij kiezen. Ofwel staan we achter God, ofwel staan we achter de duivel. Er bestaat geen andere mogelijkheid."

De laatste remedies:

"De tweede reden is dat Ze mij en mijn neef en nicht vertelde dat God de wereld twee laatste geneesmiddelen schenkt. Dit zijn de heilige rozenkrans en devotie aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zijn de twee laatste remedies en dat betekent dat er geen andere zijn."

De Zonde Tegen de Heilige Geest:

"De derde reden is dat God in de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid, voor Hij op het punt staat de wereld te straffen, altijd alle middelen probeert. Als Hij ziet dat de wereld er geen aandacht aan schenkt, dan zal Hij ons met een 'zekere bezorgdheid' Zijn Allerheiligste Moeder sturen als laatste hoop op redding. Ik zeg 'met zekere bezorgdheid' omdat we als we dit laatste middel verachten en verwerpen, geen vergiffenis van de Hemel meer zullen krijgen omdat we een zonde gepleegd zullen hebben die het Evangelie een zonde tegen de Heilige Geest noemt. De zonde is het openlijk en bewust verwerpen van de redding die aangeboden wordt. Laat ons onthouden dat Jezus Christus een goede Zoon is die niet toelaat dat we Zijn Allerheiligste Moeder beledigen en verachten. We hebben doorheen vele eeuwen van kerkelijke geschiedenis voorbeelden gezien van de erge straffen waarvan degenen die de eer van Zijn Allerheiligste Moeder aanvielen, het slachtoffer werden."

Gebed, offers en de heilige rozenkrans

Zuster Lucia vertelde me: "De twee middelen om de wereld te redden zijn gebed en offers."

Wat de heilige rozenkrans betreft, zei Zuster Lucia: "Kijk, Pater, de Allerheiligste Maagd heeft vandaag de dag een nieuwe doeltreffendheid gegeven aan het bidden van de rozenkrans. Elk probleem, hoe groot dan ook, tijdelijk zowel als geestelijk, in ons leven, het leven van onze familie, het leven van de families van de wereld, het leven van de religieuze gemeenschappen en zelfs het leven van volkeren en naties, kan opgelost worden door de rozenkrans te bidden. Er is geen probleem ter wereld dat niet opgelost kan worden door de rozenkrans. Door middel van de rozenkrans kunnen we onszelf redden. We kunnen onszelf toewijden. We zullen de Heer troosten en de redding van vele zielen verkrijgen."

Devotie aan het Onbevlekte Hart van Maria

"De devotie aan het Onbevlekte Hart van Maria, Onze Allerheiligste Moeder, bestaat erin Haar te beschouwen als de zetel van genade, goedheid en vergiffenis en als de zekere toegangspoort tot de Hemel."Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network