Boek III: Getuigenissen


Appendix I

Van de Fatima Network Website https://archive.fatima.org. Weergegeven met toelating.

Het Verhaal van Fatima

De Heilige Maagd Maria, de Moeder van God, verscheen zes maal aan drie herderskinderen ("de Drie Zieners") dichtbij het dorpje Fatima, Portugal tussen 13 mei en 13 oktober 1917. In Haar verschijning aan de kinderen vertelde O.L.Vrouw dat Ze door God gestuurd was met een boodschap voor alle mannen, alle vrouwen en elk kind dat in onze eeuw leefde. Op een tijdstip waarop de maatschappij geteisterd werd door oorlog en bloederig geweld, beloofde Ze dat de Hemel de wereld vrede zou toestaan als Haar verzoeken tot gebed, eerherstel en toewijding gehoord en gehoorzaamd werden. "Als Mijn verzoeken ingewilligd worden...zal er vrede zijn."

O.L.Vrouw van Fatima legde aan de kinderen uit dat oorlog een strafmaatregel voor zonden is en waarschuwde dat God de wereld verder zou straffen voor zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Wil door middel van oorlog, honger en de vervolging van de Kerk, de Heilige Vader en de katholieke gelovigen. De Moeder Gods voorspelde dat Rusland door God als "instrument van bestraffing" was gekozen, en dat het land de "fouten" van het atheïsme en materialisme over heel de wereld zou verspreiden, oorlogen veroorzakend, naties vernietigend en gelovigen overal vervolgend. "Als Mijn verzoeken niet ingewilligd worden, zal Rusland zijn fouten doorheen heel de wereld verspreiden, oorlogen en vervolging van de Kerk veroorzakend. De goeden zullen martelaars worden, de H. Vader zal erg lijden en verscheidene naties zullen vernietigd worden."

Tijdens al Haar verschijningen in Fatima benadrukte de H. Moeder herhaaldelijk de noodzaak van het dagelijks bidden van de rozenkrans, het dragen van de bruine scapulier van de Karmelberg en daden van eerherstel en boete. Om de verschrikkelijke straf te ontlopen en de "arme natie" Rusland te bekeren...verzocht O.L.Vrouw de plechtige en publieke toewijding van Rusland aan Haar Onbevlekt Hart door de Paus en al de katholieke bisschoppen van de wereld.

Ze eiste ook dat de gelovigen een nieuwe devotie van eerherstel op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden zouden beleven ("de vijf eerste zaterdagen").

Het hart van de boodschap van O.L.Vrouw aan de wereld is wat later het "geheim" zou genoemd worden. Ze vertrouwde het toe aan de drie kleine zieners in juli 1917. Het geheim bestaat in feite uit drie delen, waarvan de eerste twee al openlijk bekend gemaakt zijn. Het eerste deel van het geheim was een verschrikkelijk visioen van de Hel, "waar de zielen van arme zondaars naar toe gaan" en bevatte een dringende smeekbede van O.L.Vrouw om gebed en offers om zielen te redden. Het tweede deel van het geheim voorspelde in het bijzonder het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en het plechtige verzoek van de Moeder Gods om de toewijding van Rusland als voorwaarde voor de wereldvrede. Het voorspelde ook de uiteindeljke triomf van Haar Onbevlekt Hart na de toewijding van Rusland en de bekering van die "arme natie" tot het katholieke geloof.

Het laatste deel van het geheim (vaak het derde geheim genoemd) is nog niet bekend gemaakt, maar werd in 1944 neergeschreven door Lucia dos Santos, de laatst levende zieneres van Fatima, en is sinds 1957 in het bezit gebleven van de Heilige Stoel. De meeste geïnformeerde bronnen denken dat dit deel van het geheim over de chaos in de katholieke Kerk gaat, en een wijdverspreide afvalligheid en een verlies aan geloof voorspelt vanaf het zesde decennium van de twintigste eeuw. "Jullie zagen de Hel waar de zielen van arme zondaars naar toe gaan. Om hen te redden wenst God devotie aan Mijn Onbevlekt Hart te installeren in de wereld...Als de mensen doen wat ik vraag, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede zijn."

Toen Ze het derde geheim aan de zieners toevertrouwde beloofde de H. Maagd ook dat God een groot mirakel zou doen in oktober, opdat "iedereen zou geloven." Op 13 oktober 1917, gebeurde er, in aanwezigheid van 70.000 getuigen, een mirakel in de lucht boven Fatima op het juiste moment en de plaats die de kinderen voorspeld hadden. Getuigen vertellen dat de zon echt scheen te "dansen" in de lucht en naar beneden leek te vallen vooraleer ze haar normale plaats weer innam. "In de laatste maand, zal Ik een mirakel doen, opdat iedereen zou geloven."

Deze gebeurtenis staat nu bekend als "het zonnewonder" en wordt terecht beschouwd als de grootste bovennatuurlijke gebeurtenis van de twintigste eeuw. Zoals een vooraanstaande Fatima-expert zegt "behoort dit mirakel niet alleen toe aan het gebied van de godsdienst, of dat van de wetenschap. Het is vooral een historische gebeurtenis."

De katholieke Kerk heeft de boodschap van Fatima officieel erkend als "geloof-waardig" in 1930. Vijf opeenvolgende Pausen hebben in het openbaar hun goedkeuring en geloof in het belang en de echtheid van de verschijningen in Fatima uitgedrukt. Verschillende Pausen hebben Fatima bezocht tijdens een pelgrimstocht en Paus Johannes Paulus II is er ten minste een keer per decennium van Zijn pontificaat geweest. Zijne Heiligheid schreef in het openbaar de redding van zijn leven na een aanslag in 1981 aan O.L.Vrouw van Fatima (De aanslag vond plaats op de 64ste verjaardag van de eerste Fatimaverschijning). Het volgende jaar was de Paus in Fatima om zijn dankbaarheid te betuigen en verklaarde hij dat "de boodschap van Fatima vandaag belangrijker en dringender dan ooit" was. "Uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan Mij toewijden en het land zal zich bekeren en een periode van vrede zal aan de wereld toegestaan worden."

Geloof in de verschijningen in Fatima en de volledige boodschap van O.L.Vrouw staat nu synoniem met een orthodoxe vasthoudendheid aan de dogma's, riten en traditionele praktijken en de leer van de Rooms katholieke Kerk.

Veel theologen geloven dat de boodschap van O.L.Vrouw speciaal ontworpen is voor de moeilijke en uitdagende tijden waarin we vandaag leven en suggereren dat het de interventie van de Hemel is om de wereld te redden van oorlog, honger en nood, de katholieke Kerk van afvalligheid en chaos en de zielen van miljoenen van de eeuwige verdoemenis. Hoewel streng in haar waarschuwing voor de verschrikkelijke straffen voor zonde en ongehoorzaamheid, blijft Fatima in essentie een levensbevestigende en geloofsbevestigende boodschap van hoop en vrede voor alle katholieken en anderen van goede wil overal op de wereld. "Alléén ik kan jullie helpen... Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevluchtsoord en de weg naar God zijn."Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network