Hoofdstuk 6

(1 Thess. V:19-20)

Pater Gruner, kan u uw redenen geven waarom u volhoudt dat de Paus en de bisschoppen en in feite iedereen van ons de zware verplichting hebben O.L.Vrouw van Fatima te gehoorzamen in alles wat Ze ons vraagt ?

"Met het risico dat ik mezelf herhaal, verwijs ik je naar mijn toespraak hierover aan al de bisschoppen, priesters en leken op onze Fatima 2000 conferentie, die recent in Rome gehouden werd."

Openingstoespraak op Fatima 2000 Congres, Rome 1996

Het is heel belangrijk dat we begrijpen dat er een serieuze verplichting bestaat de boodschap van Fatima te geloven en te gehoorzamen. Deze verplichting geldt niet alleen voor ons allen afzonderlijk, maar voor de Kerk. Dit is een verplichting die niet alleen een kwestie van vrome devotie is. Natuurlijk zou onze liefde voor O.L.Vrouw en het feit dat Zij onze Moeder is, ons verplicht moeten doen voelen. Maar ik zou het graag niet alleen over devotionele redenen hebben, maar over redenen die ons strikt uit gerechtigheid en voorzichtigheid binden. We vinden deze redenen zowel in de natuurwet als in het licht van de Goddelijke openbaring.

De bezwaren van valse volgelingen

Er worden zelfs bezwaren geopperd door mensen die beweren dat ze de boodschap van Fatima steunen. Zij zeggen:

"Je moet niet in Fatima geloven; je moet Fatima niet gehoorzamen; natuurlijk doen wij dat als volgelingen van O.L.Vrouw wel, maar we zijn daartoe niet verplicht."

Ik zou dat bezwaar en die verklaring graag verbeteren. Er rust een strikte verplichting niet alleen bij hen die geloven dat O.L.Vrouw een heel speciale rol heeft, maar bij iedereen, vooral de Kerk.

Zoals ik eerder vernoemde heeft de Paus in zijn toespraak in Fatima op 13 mei 1982 gezegd dat de boodschap een verplichting voor de Kerk inhoudt. Ook al zou dit reden genoeg moeten zijn, is mijn standpunt niet alleen gebaseerd op de verklaring van Zijne Heiligheid.

De Heilige Schrift legt een verplichting tot
gehoorzaamheid aan Fatima op

De basis voor de verklaring dat de boodschap van Fatima een verplichting voor de Kerk inhoudt staat in de Heilige Schrift zelf. We zien dat in 1 Thess: 5:19-20 de H. Paulus zegt: "Blust de Geest niet uit; kleineert de profetische gaven niet". Met andere woorden, profetieën kleineren is hetzelfde als de Heilige Geest blussen.

We kunnen niet iedereen geloven die zegt, hoe goed bedoeld dan ook, "God heeft tegen me gesproken." Het kan waar zijn. Maar de H. Paulus gaat verder door te zeggen "test alles". Dus eerst en vooral hebben wij de plicht open te staan voor het feit dat God door profetieën kan spreken.

Maar dan hebben wij, en dan vooral de hiërarchie, de plicht te testen of de boodschap werkelijk van God komt.

Daarom verspreid ik de boodschap van Fatima. De Kerk heeft Fatima getest en vond haar geloofwaardig in tegenstelling tot andere, meer recente verschijningen. Er zijn er bij mijn weten zeer weinig die sinds Fatima goedgekeurd werden door de hiërarchie van de Kerk.

De boodschap van Fatima werd niet alleen bevestigd door de Kerk, hetgeen zeker een steun voor de waarheid is, maar ook door de grote mirakels, en dan vooral het zonnewonder, waarvan 70.000 mensen getuigen waren.

De H. Paulus zegt: "Houdt vast aan wat goed is." En zo hebben we de verplichting om vast te houden aan Fatima. Het werd goedgekeurd. Het is niet alleen in de brief aan de Tessalonicenzen dat de H. Paulus hierover spreekt, je vindt het ook terug wanneer de H. Paulus over de Kerk spreekt.

Sommige mensen die vragen of we O.L.Vrouw van Fatima moeten geloven en gehoorzamen, stellen ook de vraag: "Zegt u dat Zuster Lucia belangrijker is dan de Paus ?" Dit is de manier waarop sommige van onze tegenstanders zouden praten.

Pater Joseph de Sainte Marie, een professor van het Teresianum hier in Rome gaf een heel interessant antwoord op die vraag. Hij toont aan dat in Efesiërs 2:20, de Kerk gesticht wordt op de grondbeginselen van de apostelen en hij toont ook aan dat ze gebaseerd is op de profeten.

Luister, en gehoorzaam de profeten

De profeten, zegt Pater Joseph, zijn de profeten van het Nieuw Testament. Als je de volledige Handelingen van de Apostelen leest, zie je dat samen met het charisma van de Apostelen, er ook het charisma van de profeten uit het Nieuw Testament is. De Kerk is natuurlijk niet alleen op het charisma van de Apostelen gebaseerd, ze is ook van Goddelijke oorsprong; dat wil zeggen, de Apostelen en hun nakomelingen, de bisschoppen, werden als essentieel voor de Kerk benoemd door Jezus Christus Zelf. Dit geldt vooral voor het pausdom. In deze toespraak hebben we het niet over de vraag, we hebben het over de plicht om naar de authentieke stem van de profetie te luisteren en ze te gehoorzamen.

Drie soorten openbaringen

Het is de taak van de hiërarchie te testen, uit te zoeken en vast te stellen of een boodschap van God komt. Het vijfde Concilie van Lateranen dat plaatsvond rond 1515 deed een plechtige uitspraak voor de katholieke Kerk die zegt dat de uiteindelijke interpretatie van profetieën de bevoegdheid van de Paus is. Er worden drie soorten openbaringen erkend door de Kerk. Dat zijn: de openbare verkondiging van de Goddelijke openbaring zoals opgenomen in de Heilige Schrift en de Heilige Traditie; private openbaringen; en publieke profetische openbaringen. Niet geloven in de openbare verkondiging van de Goddelijke openbaring is een zonde tegen de goddelijke deugd van Geloof.

Dan is er wat we private openbaringen noemen. Dat is wanneer ik een visioen van O.L.Vrouw zou hebben, hetgeen ik nooit gehad heb en ik zeker niet verdien, maar als ik er een gehad zou hebben en Zij zou mij vragen 15 tientjes van de rozenkrans te bidden voor mezelf, dan is dat een private openbaring.

Niemand zou aan deze openbaring geloof moeten hechten behalve ikzelf. Maar zoals Bisschop Graber van Regensburg, Duitsland, enkele jaren geleden aantoonde is er een derde soort openbaring, en dat is wat hij "een openbare en profetische openbaring" noemde. En die verschilt van private openbaringen en de verkondiging van het Geloof.

Het zijn die openbaringen waarover de H. Paulus het heeft in de brieven aan de Thessalonicenzen en de Efesiërs. Zoals de H. Thomas van Aquino zei in het tweede deel van de Summa Theologica, vraag 174 Art.6 (Merk vooral ad3 op): "God stuurt profeten naar bijna elke generatie, niet om een nieuwe doctrine te geven, maar om de gelovigen eraan te herinneren wat ze moeten doen om hun ziel te redden."

Intellectuele, professionele modeverschijnselen

God heeft zeker vele manieren gebruikt om ons te bereiken en zal dat blijven doen. Maar soms moet hij hindernissen overwinnen om ons te bereiken. Een van de dingen die niet alleen in de theologie of in de Kerk voorkomen maar doorheen heel de menselijke natuur terugkomen, zijn modes, intellectuele modes.

Mijn grootvader was dokter, onderzoeker op het gebied van kanker, en hij geloofde dat het medische beroep ook onderhevig was aan modes. Ik zou ongetwijfeld hetzelfde kunnen beweren voor advocaten en boekhouders. Maar wat ik wil zeggen is dat er iets menselijks is aan het feit dat zekere theorieën in de menselijke activiteit soms als de enige ware methoden beschouwd worden, maar dat er later, wanneer het gemeenschappelijke inzicht vergroot, toch weer nieuwe methoden worden aangewend.

Laat ons dit illustreren met enkele voorbeelden uit de praktijk van de geneeskunde.

Een tijd lang was chirurgie de oplossing voor elk probleem. "Snijd het af, snijd het eruit," was de gemeenschappelijke oplossing voor vele problemen. Na een tijdje was het medicatie, neem deze pil, of neem die pil.

Al deze praktijken bevatten een element van waarheid. Ik zeg dit niet om de geneeskunde in een slecht daglicht te plaatsen, maar soms werd de ene waarheid overbenadrukt ten koste van de andere. En dit kan ook in de wet gebeuren. Soms spreken we over de rechten van de crimineel en na een tijdje hebben de criminelen meer rechten dan de slachtoffers. En in de Amerikaanse samenleving vooral, zien we nu dat de aandacht weer op de slachtoffers en hun rechten gevestigd wordt.

Maar ik breng deze voorbeelden ter sprake, niet om over deze andere beroepen te spreken, maar om het te hebben over het feit dat er in de Kerk soms ook dingen in de pastorale praktijk benadrukt worden in de die waar zijn, maar zo overbenadrukt worden dat er andere waarheden het slachtoffer van worden.

Profeten ondervinden tegenstand

Dat is waarom God profeten naar elke generatie stuurt; om de gelovigen te herinneren aan de dingen die, laten we zeggen, op dat moment niet zo populair zijn. En dat is de reden waarom profeten historisch gezien dikwijls weerstand ondervinden. Omdat ze vaak dingen zeggen die tegen de heersende trends ingaan. Als dat niet zo was, zou God hen om te beginnen al niet moeten sturen.

Daarom is het zo belangrijk dat we de waarschuwing van de H. Paulus in gedachten houden: "Kleineert de profetieën niet, blust de Geest niet." Want wij, of een andere groepering binnen de Kerk kunnen ons te zeker van ons stuk laten brengen door rond ons te kijken en te zeggen "10 miljoen Fransen kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben." Mode-mensen kunnen in de verleiding komen te denken dat ze gelijk hebben omdat al de rest het ook doet, ook gelooft.

Zoals Kardinaal Ratzinger aantoont, wordt de waarheid niet bereikt door een zaak democratisch te laten uitmaken, de waarheid is de waarheid en het is aan de mensen om de waarheid te erkennen. Daarom stuurt God profeten.

Daartegenover zouden we de redenering kunnen omdraaien, als God een profeet zou sturen en een groot mirakel zou bewerken, zouden we kunnen besluiten: "Wel, dat is goed, maar het is enkel een private revelatie. We moeten er geen aandacht aan schenken. We hebben het Evangelie. We hebben de H.Schrift en de Traditie en dat is alles wat we nodig hebben." We zeggen dan dat God ons geen boodschap mag sturen. We zijn er niet toe verplicht te luisteren naar wat Hij zegt, buiten hetgeen dat we willen horen.

Dat zou duidelijk het blussen van de Heilige Geest en het versmaden van profetieën zijn. En daarvoor werden we gewaarschuwd.

Zelfs de goeden negeren O.L.Vrouw

Zuster Lucia zei op 26 december 1957 tijdens een van de laatste keren dat ze in het openbaar mocht spreken: "O.L.Vrouw is heel triest. O.L.Vrouw is heel triest omdat noch de goeden, noch de slechten enige aandacht aan Haar boodschap schenken."

We kunnen wel begrijpen wat Ze zei over de slechten. Zij beseffen de straffen van God niet. Zij doen waar ze zin in hebben en omdat ze het belang en de dringendheid van de woorden van O.L.Vrouw niet inzien, hechten ze er natuurlijk geen belang aan. Ik zeg "natuurlijk" omdat je zou verwachten dat ze indien ze goed waren, ze zouden opletten. Maar als ze slecht zijn, ja, dan zijn ze dat en het is daarom vrij logisch dat ze in de levenswijze die ze gekozen hebben, O.L.Vrouw negeren.

Maar wat ik verrassend vind in de verklaring van Zuster Lucia waarin ze uitlegt waarom O.L.Vrouw triest is, is dat de goeden Haar boodschap negeren. Niettemin zegt ze dat.

Het is juist omdat de goeden met een kluitje in het riet gestuurd werden. Er zijn hen leugens verteld. Er is hen verteld dat ze er geen aandacht aan moeten schenken. Er is hen verteld dat ze niet moeten luisteren, niet moeten geloven en niet moeten gehoorzamen. En dat is een grote fout.

"Alleen Zij kan jullie helpen"

Het is een fout die ons onze redding zou kunnen kosten. Het zal ons zeker onze vrijheid en vele dingen die ons dierbaar zijn kosten. O.L.Vrouw heeft ons een aanbod gedaan dat we niet kunnen weigeren. Dat wil zeggen: "ofwel doe je wat ik zeg, ofwel zal je sterven."

O.L.Vrouw gaat ons natuurlijk niet vermoorden, maar Zij zegt dat we ons door de zonden van de mensheid tot nu toe, in een crisis van unieke proporties bevinden en "Zij alléén ons kan helpen". Alléén Zij, niet iemand anders. Om het cru te zeggen: zelfs God niet, want God heeft Zijn genade voorbehouden voor de tussenkomst van O.L.Vrouw.

Zoals de H. Augustinus zegt: omdat God ons zo zeer liefheeft, omdat Hij zo goed is, wil Hij ons bepaalde zaken, een bepaalde genade gunnen. Maar God weet dat we die genade niet verdienen. Toch wil Hij ze ons schenken. Maar Hij schenkt ze alleen door de verdiensten en de tussenkomst van de heiligen. Dat doet Hij om twee redenen: eerst en vooral, omdat Hij weet dat we de genade niet verdienen, ten tweede omdat Hij weet dat we trots zouden worden als we de genade rechtstreeks van hem zouden ontvangen. Dat we dan zouden gaan denken: "Dat heb ik goed gedaan. Ik verdien die genade."

Waarom vrede en voorspoed aan
O.L.Vrouw toevertrouwd werden

Deze genade is zo buitengewoon en fantastisch dat God niet wil dat ze een bron van hoogmoed wordt voor ons. Hij wil ook dat we erkennen dat we ze door de verdiensten en de tussenkomst van de heiligen krijgen. Hij wil eigenlijk dat we dankbaar zijn aan Zijn vrienden die er door hun gebeden en verdiensten toe in staat waren deze genade voor ons te verwerven.

Daarom is ons in Fatima verteld dat de vrede voor de wereld toevertrouwd is aan het Onbevlekte Hart van Maria. Daarom kan O.L.Vrouw letterlijk zeggen: "Alléén Ik kan jullie helpen."

Dat is zo omdat we deze beloofde genade van wereldvrede, van de bekering van Rusland, en door de bekering van de Rusland, de bekering van de hele wereld tot het katholieke geloof, eigenlijk niet verdienen. Maar God wil ons deze genade schenken en Hij wil dat doen in dit tijdperk. God wil ook dat het begrepen en gekend is dat het alléén door de verdiensten en tussenkomst van O.L.Vrouw is, dat we deze genade ontvangen.

Zo gemakkelijk dat het bijna misleidend is

Dus wanneer we eindelijk de toewijding van Rusland en bijgevolg de wereldvrede bereiken, moeten we onthouden dat niet ik dat teweegbracht. Niemand van jullie, of wij allen samen zijn ervoor verantwoordelijk. Zelfs de verdiensten van de Heilige Vader zijn er niet verantwoordelijk voor, maar wel die van O.L.Vrouw.

Op hetzelfde moment wil God ook dat de hele wereld het belang van de unieke positie van de Heilige Vader en van de katholieke bisschoppen, en in feite van de katholieke Kerk, inziet. En daarom drong Hij erop aan dat niet alléén de Heilige Vader, maar de katholieke bisschoppen samen met de Heilige Vader Rusland toewijden, zodat de wereld het direct verband ziet tussen de bekering van Rusland en de daad van toewijding door de Paus en de bisschoppen aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Het volk zal verschillende dingen doen. Het zal de Heer en O.L.Vrouw danken voor de genade van de wereldvrede, God de Zoon danken omdat Hij mens werd en Zijn ene ware Kerk, de katholieke Kerk, stichtte en ondersteunde.

Zij zullen ook God danken omdat Hij duidelijk de macht, het prestige en het belang van de katholieke hiërarchie aantoonde, en dan vooral de superioriteit die de Paus over de bisschoppen van de Kerk heeft. Omdat deze toewijding plaats zal hebben na een direct bevel van de Paus, zullen de mensen zien dat de Paus niet op gelijke voet met de bisschoppen staat, maar hun hoofd is. Deze toewijdingsdaad zal duidelijk, publiekelijk en definitief manifest op een miraculeuze manier de wil van God aan de hele wereld tonen, namelijk dat het Pausdom door God gesticht werd en de Paus niet alleen de grootste eer, maar ook de grootste bevoegdheid onder al de bisschoppen geniet.

In zijn laatste besluit gaf God de Kerk en de wereld Zijn onveranderlijk plan om de wereldvrede te bereiken alléén via de Paus en de bisschoppen en de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria. De Almachtige God heeft dit besloten om aan de wereld en de Kerk niet alleen de noodzaak en het belang van de devotie aan Maria te demonstreren, maar ook om door deze toewijding van Rusland en de eruit volgende wereldvrede aan te tonen dat Hij slechts 1 Kerk stichtte, de katholieke Kerk en dat Hij de hiërarchie van de katholieke Kerk vastlegde, en de grootste autoriteit in de Kerk aan de Paus gegeven heeft.

Het verzoek was zo simpel dat het bijna misleidend was. Tenzij je er even over nadenkt, kan het bijna aan je voorbij gaan, zodat je in de verleiding komt te denken: "Wat is er nog ? Er moet nog iets belangrijkers zijn ?"

En daarom kwam O.L.Vrouw van Fatima, toen Ze in Tuy aan Zuster Lucia verscheen en het belangrijke bevel tot toewijding van Rusland gaf, in het gezelschap van de Heilige Drievuldigheid. Toen Ze aan de kinderen in Fatima verscheen sprak Ze alléén en voor zichzelf. Maar wanneer Ze in het gezelschap van de Heilige Drievuldigheid sprak, sprak Ze in naam van God. Alles wat O.L.Vrouw zegt is wat God wil dat Ze zegt. Maar toen Ze Haar verzoek om de toewijding van Rusland uitsprak, zei ze: "het moment is gekomen waarop God vraagt dat de Heilige Vader, samen met al de bisschoppen van de wereld, Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart moet toewijden. Hij belooft op deze manier Rusland te redden."

Huizen, de vrijheid en het leven staan op het spel

En zo kan je zien dat we er alleen maar op vooruit kunnen gaan door de verzoeken van O.L.Vrouw te vervullen en alles te verliezen hebben door Haar verzoeken te negeren. Het zou ook het voorzichtigst zijn Haar verzoeken te vervullen, ofwel omdat je je land liefhebt, ofwel omdat je je familie, je vrijheid of je leven waardeert. Omwille van al deze redenen lijkt het natuurlijk het slimst om te gehoorzamen.

Het feit dat miljoenen zielen gered kunnen worden, wat op zijn minst even belangrijk is als de voorgaande redenen, even buiten beschouwing gelaten, kan ik zeggen dat zelfs een atheïst er baat bij heeft de toewijding van Rusland voor te staan.

Zelfs atheïsten begrijpen Het

Ik herinner me dat ik dit op een keer, in 1984, aan een atheïst aan het uitleggen was. Hij geloofde niet in God, maar hij kon niettemin inzien dat de voorzichtigheid gebood deze toewijding uit te voeren. Hij zei dat het de eerste keer was dat hij enige hoop voor de wereld had gezien. Zelfs atheïsten begrijpen dus dat het veiliger is om de toewijding van Rusland op de juiste manier uit te voeren, al was het maar om hun levens, hun persoon, hun huizen waarvoor ze al twintig jaar met een hypotheek zitten of alles wat hun dierbaar is, te vrijwaren; om ten minste in vrijheid te kunnen leven. Al deze dingen staan op het spel wanneer de boodschap van Fatima niet gehoord en gehoorzaamd wordt.

Het is dus zelfs vanuit het gezichtspunt van een atheïst voorzichtiger om deze daad van toewijding uit te voeren. We hebben niets te verliezen. Het enige dat vereist wordt is een half uur gebed van de Paus en de bisschoppen samen om Rusland toe te wijden. En dat is het. De eigenlijke toewijding wordt op minder dan vijf minuten uitgesproken. De voorzichtigheid vertelt ons dus dat we alles te winnen en niets te verliezen hebben door het te doen.

De Heilige Schrift leert ons over mirakels

Buiten deze menselijke voorzichtigheid, zou ik het ook graag even hebben over enkele andere redenen die we vinden in de H.Schrift. De Farizeeërs vroegen de Heer een mirakel te doen. Ze zeiden: "Toon ons een teken in de hemelen en we zullen U geloven. We zullen U volgen." De Heer zei: "Dat zal Ik niet doen. Het enige teken dat jullie zullen krijgen, is dat van Jonas. Dat de Mensenzoon, na drie dagen in de aarde gelegen te hebben, weer tot leven zal komen."

Maar deze Farizeeërs zeiden dat ze zouden geloven als Hij een teken in de hemelen had gegeven. Het teken dat de Farizeeërs geweigerd werd, was het teken dat O.L.Vrouw verkreeg van Haar Zoon om aan de wereld te bewijzen dat de boodschap inderdaad van God komt.

"Zo laag als de hel"

Er bestaat een verplichting wanneer we een teken van God krijgen. Deze verplichting werd ook expliciet uitgesproken door de Heer. Hij zegt in de Heilige Schrift: "En jij, Capharnaum en jij, Bethsaida, denken jullie dat jullie zo hoog als de hemel zult verheven worden ?" De Heer beantwoordt Zijn eigen vraag aan deze twee steden, Bethsaida en Capharnaum: "Neen, jullie zullen zo laag als de Hel geworpen worden." Sterke woorden.

Hier zijn twee steden waarvan Hij zegt dat ze zo laag als de Hel zullen geworpen worden. Waarom zegt Hij dit ? Hij licht Zijn woorden Zelf toe: "Want als de tekenen die bij u gegeven werden in Sodoma en Gommora waren gegeven, hadden die steden misschien berouw getoond en vandaag nog gestaan."

In Sodoma en Gommora viel, zoals je weet, een regen van vuur neer uit de hemel omwille van de zonden van de homoseksualiteit. En toch zegt de Heer dat deze steden, waar Abraham geen vijf rechtschapen mannen vond, misschien berouw hadden getoond, hadden zij de mirakels gezien, de tekenen die God in Capharnaum en Bethsaida gaf.

De weigering tekens zoals de Heer gaf in Capharnaum en Bethsaida, te erkennen, door niet te luisteren en niet te gehoorzamen, is er dus een grond voor zo laag als de Hel geworpen te worden. Dit zijn de woorden van de Heer.

Wat zal God ons zeggen ?

Wat zal de Heer dan zeggen van de twintigste eeuw ? God heeft een mirakel uitgevoerd dat groter was dan in Capharnaum en Bethsaida, Hij voerde het mirakel uit dat de Farizeeërs zou bekeerd hebben. Hij voerde dat mirakel uit in Fatima. Het is de eerste keer, in de geschiedenis van de mensheid, dat een mirakel drie maanden op voorhand werd aangekondigd.

Het was op 13 juli 1917 dat Zuster Lucia om een teken verzocht omdat de pelgrims haar dat hadden gevraagd. Zij voorspelde die dag dat God een mirakel zou doen gebeuren op 13 oktober om te bewijzen, te demonstreren, te tonen dat deze boodschap inderdaad van God kwam.

Er moet een prijs betaald worden wanneer een boodschap genegeerd wordt, nadat God zo'n teken heeft gegeven.

En dus is het, ik zal de woorden "stom" en "gevaarlijk" gebruiken, als ik niet "ketters" mag zeggen, te zeggen dat we niet moeten geloven in de boodschap van Fatima. Niet omdat Fatima zelf een deel is van het Geloof, maar omdat het Geloof ons vertelt dat we de strikte verplichting hebben profetische boodschappen zoals de boodschap van Fatima te geloven en te gehoorzamen.

Een belangrijke theologische uitweiding

Nu is er een argument, of een redenering, die ik met u zou delen. Maar ik vertrouw niet op dit argument om het doel van mijn toespraak te staven. Onze verplichting naar O.L.Vrouw van Fatima te luisteren, Haar te geloven en te gehoorzamen, rust niet op deze redenering. Ik heb eerder al andere argumenten gegeven om de verplichting van de Kerk te bewijzen de volledige boodschap van Fatima te gehoorzamen.

Maar het is niettemin nuttig om de volgende redenering mee te delen. Paus Paulus VI, die ons beeld van de pelgrimerende Maagd (hier aanwezig) wijdde in Fatima in 1967, schreef de dag voor hij naar Fatima vertrok een zeer korte encycliek, getiteld Signum Magnum, wat "Het grote Teken" betekent. Paus Paulus VI begint zijn encycliek met een citaat uit hoofdstuk 12 van de Apocalyps: "Ik zag een groot teken verschijnen aan de Hemel, een Vrouw bekleed met de zon."

Paus Paulus VI beweert, of liever suggereert in de eerste paragraaf van die encycliek dat de Vrouw bekleed met de zon niet alleen O.L.Vrouw is, dat kunnen kenners van de H.Schrift je keer op keer bewijzen, maar dat het om O.L.Vrouw van Fatima gaat in het twaalfde hoofdstuk van de Apocalyps. De Vrouw bekleed met de zon is niemand minder dan O.L.Vrouw van Fatima.

Als dit het geval is, en Paulus VI doet zijn best om ons dat te doen geloven, dan zou de boodschap van Fatima in feite een deel van de Goddelijke Openbaring zijn.

De Farizeeërs van het Oude Testament beweerden dat Abraham hun vader was, Mozes hun leraar was, en wie was deze jongeman van Nazareth ? Zij kenden de wet en Hij was een "onwetend persoon" die zelfs niet geleerd was. Ze ontkenden, ondanks dat zij beweerden de Goddelijke Openbaring op te volgen en voor God te zijn, God Zelf, en in feite ontkenden ze alle profetieën over Christus in het Oude Testament. De Heer zei hen dat ze indien ze werkelijk God als Vader hadden gehad, ze Hem herkend zouden hebben, want Hij was het evenbeeld van Zijn Vader.

Op dezelfde manier hebben we nu mensen die ons gedurende 30 jaar hebben verteld: "Je hebt Fatima niet nodig, je hebt de Bijbel." En ondanks het feit dat ze beweren de Bijbel te hebben, impliceren ze duidelijk dat Fatima niet belangrijk is.

Ik had zelfs een professor hier in Rome, in het Marianum, die zei: "Je moet niet in Fatima geloven."

Ik onderbrak hem en zei: "Hoe weet je dat ? Hoe kan je categorisch bevestigen dat O.L.Vrouw van Fatima niet de Vrouw bekleed met de zon is die in de Heilige Schrift werd voorspeld ?" Hij kon me geen antwoord geven. Ik zei: "Wel dan, als Zij het is, dan staat Ze in de H.Schrift, Zij maakt deel uit van de Goddelijke Openbaring, van haar profetische boodschap en dan kan je niet beweren dat we niet naar O.L.Vrouw van Fatima moeten luisteren." Hij kon niet antwoorden.

Er is eigenlijk geen antwoord op dat argument. Ook ikzelf kan niet aantonen, zonder onfeilbare uitspraak van het leergezag, dat O.L.Vrouw van Fatima de Vrouw bekleed met de zon is. Ook Paus Paulus VI ging niet zover, maar hij suggereerde het wel degelijk.

Aan de andere kant, niemand kan je vertellen dat Ze de Vrouw bekleed met de zon niet is die voorspeld wordt in hoofdstuk 12 van de Apocalyps. En als Fatima echt de vervulling van een Bijbelse profetie is, dan is Ze een deel van de Openbaring.

De H. Thomas stipt aan dat wat ik moet geloven, alles is wat God openbaart. De geloofsbelijdenis gaat over alles wat God openbaard heeft in de openbaring van het Geloof. De H. Thomas gebruikt het volgende voorbeeld: als je weet dat de Schrift zegt dat David 70 zonen had, geen 69 en geen 71, dan moet je dat geloven.

Van leken wordt niet verwacht dat ze de theologie en al de Boeken van Openbaring zo goed kennen als de priesters, bisschoppen of theologen. Maar als je deze feiten kent, moet je ze geloven. Jouw geloof in dit historisch feit is niet hetzelfde als het geloof dat je in het algemeen in geschiedenisboeken hebt. Je zou dit historisch feit geloven met een acte van de goddelijke deugd van Geloof. Niet omdat het boek een historisch werk is, maar omdat het Gods woord is, omdat God zelf het onthuld heeft. De boeken zijn zeker historisch. Maar we moeten er met zekerheid aan geloven, niet misschien. Eens we weten dat God dit heeft onthuld, moeten we het geloven.

Als we met goddelijk Geloof moeten aanvaarden dat Koning David 70 zonen had omdat God dit openbaarde, dan moeten we ook al de andere feiten waarvan we weten dat ze in de H.Schrift staan, op dezelfde manier geloven. De 70 zonen van David zijn ontologisch gezien niet zo belangrijk als vele andere feiten in de Schrift, maar toch moeten we er goddelijk Geloof aan hechten.

Het is dus nog veel belangrijker dat we feiten uit de H.Schrift geloven die veel meer belang hebben voor ons. Als we bovendien weten dat God onthuld heeft dat Hij in de toekomst Zijn Moeder zou sturen, bekleed met de zon, en dat de vervulling van deze profetie O.L.Vrouw van Fatima is, moeten we daarom geloven dat het deel uitmaakt van de Goddelijke openbaring van het Geloof, dat het in de Goddelijke Openbaring staat.

Ik bedoel hiermee niet dat je dit vandaag moet geloven, want we kennen hierover geen uitspraak van het leergezag. Maar we kunnen onze tegenstanders zeggen dat je ook het tegengestelde niet kan bevestigen. De professor die mij tegen wou spreken, kon niet antwoorden omdat er geen antwoord is. En ik weet wel dat Paulus VI sterk suggereerde dat O.L.Vrouw van Fatima in feite niemand minder is dan de Vrouw bekleed met de zon van de Apocalyps.

Samenvatting

Om terug te komen op het belangrijkste: of de Fatima onthullingen nu al dan niet opgenomen zijn in de profetieën van de Heilige Schrift; we MOETEN O.L.Vrouw van Fatima geloven en gehoorzamen. Onze verplichting bestaat nog steeds omdat men ons in de brief aan de Thessalonicenzen zei: "Kleineer de profetieën niet, blust de Geest niet."

Men vertelt ons dat de Kerk gebouwd is op basis van de apostelen en de profeten van het Nieuwe Testament. Zuster Lucia spreekt door haar nederigheid niet over zichzelf als een profeet. Maar als we de strikte definitie van een profeet in acht nemen, is zij er een. Zij heeft een boodschap van God gekregen die ze aan de Kerk moet doorgeven en God heeft dit bevestigd door een openbaar mirakel; een openbaar mirakel van een formaat dat de Kerk en de wereld niet meer gezien hebben sinds de Verrijzenis.

We hebben de woorden van de Heer zelf, die zeggen dat de mensen van Capharnaum en Bethsaida zou laag als de Hel geworpen zouden worden omdat ze weigerden Zijn boodschap te geloven en te gehoorzamen eens Hij ze bevestigd had door grote openbare mirakels. En we hebben de uitspraak van het Eerste Vaticaans Concilie die ons zegt dat het katholieke geloof een lichtbaken voor de naties is dat kan herkend door twee dingen die totaal los staan van alle geleerdheid.

Ik wil de geleerdheid niet in een slecht daglicht stellen, want ze helpt ons zeker en vast, maar onafhankelijk van geleerdheid kan zowel een niet opgeleid als een opgeleid persoon weten dat de katholieke Kerk de ware Kerk is en het katholieke geloof het ware geloof is. Dit wordt bepaald door het Eerste Vaticaans Concilie. We kunnen deze waarheden herkennen door publieke mirakels en publieke profetieën die bewaarheid werden. Je zal beide elementen vinden in de boodschap van Fatima. Dus, als ware mirakels en ware profetieën de plicht inhouden het katholieke geloof te geloven, houden ze ook de plicht in de profeten te geloven die God gestuurd heeft.

Ons tijdperk is in gevaar

De verplichting is dus ernstig en belangrijk. We moeten onthouden dat Zuster Lucia in haar gesprek met Pater Fuentes op 26 december 1957 zei dat de gekende waarheid tegenwerken een zonde tegen de H.Geest is.

Ze zei op hetzelfde moment ook, sprekend in menselijke termen, dat de Heer "met een zekere terughoudendheid" dit laatste middel, Zijn Moeder, benut omdat Hij alle andere manieren om de aandacht en de gehoorzaamheid van de Kerk en de mensheid op te wekken had geprobeerd. Hij probeert dus een laatste maal onze aandacht te trekken. Maar hij is "bang" Zijn Moeder te vragen om te komen, omdat Hij ons, wanneer we ook Haar negeren en Haar niet het gepaste respect betonen, nog zwaarder moet straffen dan wanneer Hij Haar nooit zou gestuurd hebben.

Hij stuurde Zijn Moeder in feite zes maal naar Fatima, samen met de verzoeken in Tuy en Pontevedra om de eerste vijf zaterdagen en de toewijding van Rusland. En als we deze tussenkomsten van O.L.Vrouw zouden versmaden, zou God, de Heer zijnde, de tweede Persoon van de Heilige Drievuldigheid, God de Zoon, de Goede Zoon van Zijn Moeder die Hij is, de eer van Zijn Moeder verdedigen. Hij zei dat onze weigering van Zijn woorden en Zijn mirakels, samen met de weigering Zijn Moeder de gepaste eer te betonen, ons nog meer schuldig zou maken dan wanneer we de boodschap van Fatima nooit ontvangen zouden hebben.

Het zou genade moeten zijn. Het is bedoeld als een manier om ons te verlossen. Maar als we weigeren en als we degenen geloven die zeggen dat we niet de plicht hebben te geloven en te gehoorzamen, dan veranderen we het middel van genade tot een grotere reden voor onze bestraffing.

Voor zich sprekende redenen die aantonen
waarom we Fatima moeten gehoorzamen

Naast de eerder genoemde redenen uit de H.Schrift die tonen waarom de Kerk de plicht heeft O.L.Vrouw van Fatima te gehoorzamen, zou ik nu graag enkele redenen aanhalen die voor zich zouden moeten spreken, en gebaseerd zijn op natuurlijke redeneringen.

Als je buurman naar jou zou komen en zeggen: "Je huis staat in brand, bel de brandweer en red je kinderen," zou het erg onvoorzichtig zijn te zeggen: "Ik heb geen verklaring of uitspraak van de Paus dat mijn huis in brand staat. Iemand heeft me verteld dat jij niet te betrouwen bent. Ik ga dus niet naar jou luisteren. Ik ga niet naar buiten om te kijken of je gelijk hebt. Ik ga niet kijken. Er stond ergens in de krant dat jij niet betrouwbaar bent."

Ik denk dat iedereen hier die een kind, een huis of om het even wat heeft dat hem dierbaar is, zou reageren als iemand hem zou vertellen dat er een dief, of een brand of een ander gevaar dreigde. Je zou op zijn minst de voorzorg nemen te gaan kijken om te zien of wat er gezegd wordt waar is. Op zijn minst. We zijn allen kinderen van Adam en Eva en we hebben de verplichting om ten minste onze medemens te geloven, tenzij er gegronde redenen zijn om hem niet te geloven.

Waarom we 70.000 getuigen moeten geloven

Er zijn mensen die leugens vertellen. Maar God heeft ervoor gezorgd dat mensen die liegen op een of andere manier verraden dat ze de waarheid niet vertellen. Ze veranderen hun stem, worden nerveus, ze doen allerlei dingen. Uitgezonderd getrainde leugenaars kunnen mensen niet liegen, zonder het feit te verraden dat ze liegen. Zelfs wanneer mensen leugenaars zijn, is de drang de waarheid te vertellen toch zo groot dat zelfs deze mensen niet continu kunnen liegen. Het is onmogelijk, moreel onmogelijk.

Daarom vertelt de stem van vele getuigen de waarheid. Wanneer 70.000 getuigen ons vertellen dat er een mirakel plaatsvond, wanneer een atheïst die de kinderen en al de pelgrims die naar Fatima gingen belachelijk maakte, de volgende dag verplicht is in zijn krant te schrijven dat hij het mirakel gezien heeft, zouden we op zijn minst dom zijn als we negeerden wat hij zegt.

Het zou een zonde tegen de voorzichtigheid zijn om te zeggen dat al deze 70.000 mensen liegen. Er waren hele simpele mensen en er waren heel geleerde mensen. Er waren mensen die heel katholiek waren en er waren mensen die antikatholiek waren. Ze vertelden allemaal hetzelfde. Zelfs degenen die in het openbaar in verlegenheid gebracht zouden worden door hun veranderde mening, vertelden niettemin de waarheid, dat dit mirakel plaatsgreep. Daarom waren de mensen van Capharnaum en Bethsaida schuldig aan ongeloof, ook al zag niet iedereen de mirakels die de Heer uitvoerde. Er waren genoeg getuigen in de stad die wisten dat de mirakels plaatsgegrepen hadden.

Als we naar een dokter of iemand anders gaan, geloven we deze persoon als hij je iets vertelt dat je niet kan tegenspreken of in vraag kan stellen. En ook al wordt het teken van Fatima en de Heer wel ontkend, we hebben genoeg bewijzen om te weten dat het de waarheid is. De gekende waarheid tegenwerken is een zonde tegen de Heilige Geest. Als we volhouden in deze tegenstand is er geen vergeving van deze zonde mogelijk. En het definitieve volhouden is natuurlijk het volhouden tot de dood.

Een serieuze verplichting

Het is een zeer zware plicht. Ze is bindend in geweten en de Paus nam zijn verklaring dat de boodschap van Fatima een verplichting inhield voor de Kerk, niet licht op. De plicht is gebaseerd op de H.Schrift, op gezond verstand, ze is gebaseerd op de mirakels en profetieën waarvan we zeker weten dat ze plaatsvonden en erkend werden als komende van God.

Als we God negeren wanneer Hij ons zo'n boodschap stuurt, dan versmaden we profetieën, blussen we de Heilige Geest en werken we de Heilige Geest tegen. We zondigen tegen Hem. En als we ermee doorgaan (en wanneer ik "wij" zeg, ga ik ervan uit dat niemand hier dit standpunt inneemt, maar het is belangrijk om het in het verslag op te nemen), zal er een prijs betaald moeten worden, en dat is het hellevuur.

Zondigen tegen de Heilige Geest eindigt in de Hel. Het is een serieuze plicht. Het is geen lichte verplichting. Ze rust niet alleen op mij. Ze rust op heel de Kerk. De verplichting Fatima te gehoorzamen wordt op een verschillende manier ingevuld, naargelang onze positie binnen de Kerk. Maar allen onder ons moeten Fatima gehoorzamen, aangezien Haar boodschap te maken heeft met onze concrete omstandigheden.

Het standpunt dat in deze toespraak wordt
ingenomen is de voorbije 8 jaren niet weerlegd

Ik heb over deze verplichting te geloven en te gehoorzamen geschreven in mijn boek, dat vertaald is in het Spaans, Portugees, Frans en Engels. Ik spendeer er ongeveer 75 bladzijden aan. Ik heb dat boek aan elke bisschop in de wereld en elke priester in Brazilië gestuurd. Ik ben bereid het naar elke theoloog te sturen die belooft het te lezen. Laten ze proberen er een wezenlijke fout in te vinden. Het verscheen 8 jaar geleden en er is geen enkel belangrijk argument geopperd tegen wat ik gezegd heb over onze plicht O.L.Vrouw van Fatima te geloven en te gehoorzamen.

Het enige argument dat ik ooit gehoord heb is dat je niet moet geloven in private openbaringen. Maar Bisschop Graber heeft aangetoond dat Fatima geen private openbaring is. Het is een openbare profetische openbaring. En al de argumenten die zeggen dat je Fatima niet moet geloven zijn gebaseerd op de valse bewering dat Fatima simpelweg een private openbaring is.

Fatima is geen private openbaring. 70.000 Mensen betekenen niet iets privaats. Wanneer 70.000 mensen een mirakel bijwonen dat drie maanden eerder werd aangekondigd, is dat een openbaar mirakel voor de Kerk. Het is een publieke profetische boodschap en het houdt een verplichting in voor de Kerk. Iedereen is gebonden te doen wat hij kan om de zaak van O.L.Vrouw vooruit te helpen en Haar allereerst zelf te gehoorzamen. Dan moeten we doen wat we kunnen om anderen ertoe aan te zetten O.L.Vrouw van Fatima en Haar boodschap te leren kennen, te leren appreciëren, liefhebben en gehoorzamen.

De Heer zegt: "Maak het bekend aan Mijn gezanten." Het is niet O.L.Vrouw die nu spreekt, het is de Heer Zelf die zegt: "Maak het bekend." Dat is ook onze plicht in verband met de boodschap van Fatima.Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network