Hoofdstuk 5

De zwaarste verplichting

Pater Gruner, verplicht God de Paus en de bisschoppen O.L.Vrouw van Fatima te gehoorzamen ?
"Ja, zeker!"

Beseft u dat niet veel theologen het eens zijn met wat u zojuist zei ?

"Ik weet goed dat zo'n uitspraak niet populair is, en ook niet voorzichtig als je in vrede wenst te leven. Het is duidelijk dat ik al lang aangevallen word door bepaalde machtige Vaticaanse bureaucraten. Het valt echter op dat ze nooit met mij discussiëren of openlijk aanduiden waar de fouten zitten in mijn dogmatische of morele theologie zitten. Ze zeggen ook niet waar ik verkeerd ben in mijn theologisch besluit, waartoe ik gekomen ben na vele jaren van gebed en studie."

Beweert u dan dat het, ondanks het feit dat wat u zegt ongewoon is, niettemin zeker is dat de Paus en de bisschoppen op straffe van zonde gebonden zijn te gehoorzamen aan het verzoek om de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria op de manier die O.L.Vrouw van Fatima vroeg ?

"Om exact te zijn, ik zeg dat in de objectieve morele orde niemand kan betwijfelen dat de bisschoppen en de Paus op straffe van doodzonde verplicht zijn hun taken te vervullen en te gehoorzamen. Als het ongehoorzaam zijn, het niet vervullen van dit bevel van de Koningin van de Hemel, zo'n serieuze kwestie is, waar de redding van miljoenen of miljarden zielen van afhangt, waar het bestaan van verschillende volledige naties van afhangt, waar vele andere grote rampen (zoals de slavernij van de hele wereld onder atheïstische leiders, wijdverspreide hongersnood, openlijke vervolging van de Kerk in vele andere landen) van afhangen. Ze moeten gehoorzamen omdat alléén zij ons kunnen redden, door de macht en autoriteit die zij van God gekregen hebben te gebruiken."

Zegt u dat de Paus nu schuldig is aan een doodzonde omdat hij O.L.Vrouw van Fatima nog niet gehoorzaamd heeft ?

"Dat doe ik zeker niet. Hou alsjeblieft in gedachten dat ik de zin 'in de objectieve morele orde' benadruk. Met andere woorden, in de subjectieve morele orde - dat wil zeggen: zijn de Paus en de bisschoppen eigenlijk schuldig aan een zonde door het plechtige bevel van O.L.Vrouw van Fatima, expliciet in naam van God gegeven, niet op te volgen ? Op deze vraag moet ik antwoorden: Ik weet het niet. Ik ben hun biechtvader niet, dus ik kan niet beoordelen of zij in hun eigen geest en hart beseffen dat dit bevel voor hen op straffe van doodzonde bindend is."

"Zoals je weet leren de Kerk en alle theologen dat er in de subjectieve morele orde drie voorwaarden vervuld moeten zijn om een persoon schuldig te kunnen bevinden aan een doodzonde:

  1. Het moet om een serieuze zaak gaan, of op zijn minst om een zaak die als serieus beschouwd wordt.
  2. Er moet voldoende nagedacht geweest zijn door de persoon die deze daad (of veronachtzaming) pleegt. Met andere woorden, de persoon moet beseffen dat wat hij doet erg verkeerd is.
  3. De persoon die de daad (of veronachtzaming) pleegt moet er volledig mee toestemmen."

"Aangezien ik niet in de positie verkeer om de gemoedstoestand en de wil van de Paus en de bisschoppen te kennen, kan ik natuurlijk niet zeggen of ze subjectief schuldig zijn aan zonde."

Pater Gruner, de H. Augustinus zegt dat God het onmogelijke niet beveelt. Vandaar wordt er gezegd dat Johannes Paulus II wel weet dat hij als Paus verplicht is te gehoorzamen, maar vindt hij het op dit moment onmogelijk, zodat hij zichzelf voorhoudt dat hij niet verplicht is gehoorzaam te zijn. Wat denkt u over deze morele leer ?

"Natuurlijk ben ik het eens met de H. Augustinus; God beveelt het onmogelijke niet. Als Hij dat deed, zouden we vervallen in de godslasterlijke en monsterlijke leer van sommige van de protestantse leiders van de 16de eeuw, dat God de verdoemenis van zielen nastreeft. Want als God het onmogelijke eiste op straffe van doodzonde, zou het onmogelijk zijn voor degenen waarvan iets geëist werd om de Hel te vermijden. Zo'n ideeën zijn godslasterlijk en totaal tegenstrijdig met de liefde van Christus die aan het kruis stierf uit liefde voor elke mens, om hen te bevrijden van de zonde en de Hel."

"Niettemin moet ik benadrukken dat in de objectieve morele orde, de Paus en de bisschoppen verplicht zijn Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria."

"Als de Paus vandaag het bevel van O.L.Vrouw niet kan opvolgen, weerhoudt dat er hem niet van te doen wat hij kan om de voorwaarden tot stand te brengen waarin hij morgen de toewijding wel op de juiste manier kan uitvoeren. Wat bovenal nodig is, is een wijdverspreide campagne voor de rozenkrans."

"Het Concilie van Trente vertelt ons in verband met de uitspraak van de H. Augustinus dat 'God het onmogelijke niet beveelt', en dat we binnen onze mogelijkheden moeten doen wat we kunnen, en de hulp van God moeten vragen door gebed. De Paus kan het zeker niet alleen doen. Jezus zei: 'Zonder Mij kunt ge niets, met Mij kunt ge alles.'"

"Op die manier kan de Paus wat hij niet zelf kan, wel doen als hij en wij ervoor bidden. Jezus vertelt ons in de boodschap van Fatima: 'Bid veel voor de Heilige Vader, hij zal het doen (de toewijding van Rusland op de gevraagde manier), maar het zal laat zijn'."

"De Heilige Vader zou gebeden kunnen aansporen door rozenkrans encyclieken te schrijven zoals Leo XIII op het einde van de 19de eeuw; hij schreef toen 17 rozenkrans encyclieken die de gelovigen aanmoedigden elke dag de rozenkrans te bidden. Vandaag hebben we de rozenkrans meer dan ooit nodig. Elke Paus van de twintigste eeuw tot Vaticaan II en erna, schreef encyclieken over de rozenkrans. Paus Paulus VI en Paus Johannes XXIII spoorden de gelovigen ook aan de rozenkrans te bidden. Het lijkt me dat we vandaag amper iets over de rozenkrans horen vanuit het Vaticaan."

"Naast het oproepen tot miljoenen rozenkransen en andere daden van gebed en eerherstel door de gelovigen van de wereld, kan de Paus vele andere dingen doen om de weg vrij te maken voor zijn uiteindelijke gehoorzaamheid aan het bevel van O.L.Vrouw om Rusland toe te wijden samen met alle katholieke bisschoppen. Als ik op straffe van zonde verplicht ben om naar de volgende stad, 160 km. verder, te gaan om een of andere daad van rechtvaardigheid of vrijgevigheid uit te oefenen, kan ik niet zo maar zeggen: 'Ik ben geen engel, ik kan niet direct in die andere stad zijn, daardoor ben ik niet verplicht dit bevel uit te voeren.' Integendeel, ik ben nog altijd verplicht om naar daar te gaan, maar dit behelst ook dat ik verplicht ben te doen wat nodig is om er te geraken. Dus moet ik aan een wagen of vervoer geraken, of de bus nemen, of beginnen lopen. Omdat ik mijn plicht niet onmiddellijk kan vervullen, wil dit niet zeggen dat de verplichting weggenomen wordt."

"Op dezelfde wijze wil dit zeggen dat de Paus niet van zijn plicht ontheven wordt, alleen maar omdat hij niet direct zijn verplichting kan uitvoeren om de katholieke bisschoppen te bevelen zich bij hem aan te sluiten in de toewijding van Rusland. Hij is daarentegen verplicht om te ondernemen wat nodig is om de vervulling van zijn plicht mogelijk te maken. En als de volledige vervulling niet mogelijk is binnen zijn leven, moet hij het voor zijn opvolger mogelijk maken aan de plicht te voldoen."

"Een van de maatregelen die de Paus in de objectieve morele orde moet nemen, is zichzelf goed te informeren. Hij kan geen onwetendheid pleiten in de zaken die de Kerk beroeren. Hij is de opperherder en hij moet persoonlijk op de hoogte zijn van het belangrijkste punt op de agenda van de Kerk. Hij kan niet op dubbelzinnige informatie of geruchten vertrouwen."

"Er is niets belangrijker voor de Kerk en voor de wereld, voor vrede, solidariteit, voor de aanmoediging van echte godsdiensteenheid, voor alle goede dingen waaraan alle mannen, vrouwen en kinderen waarde hechten in deze wereld en voor de redding van miljoenen zielen in het hiernamaals, dan de toewijding van Rusland. Aan hem persoonlijk, werd door Jezus en Maria bevolen deze daad uit te voeren. Het is niet iets dat hij kan delegeren. Hij moet zich persoonlijk informeren over de feitelijke situatie en de heersende omstandigheden in de wereld en de Kerk die hem tegenwerken."

"Tot nu toe zijn ik en mijn apostolaat, zonder enige verdienste van mijnentwege, het grootste wereldwijde apostolaat dat de volledige boodschap van Fatima verspreidt. We hebben 35 keer naar al de bisschoppen van de wereld geschreven en bijna elke keer hebben we gesproken over het plechtige verzoek en bevel van Jezus Christus en Maria om Rusland toe te wijden. Wij zijn misschien wel het best geïnformeerd over de feitelijke en ware steun die de Paus van de bisschoppen krijgt vandaag."

"Ik vermeld dit omdat er vaak beweerd wordt dat de Paus wel wil gehoorzamen, maar denkt dat hij de steun van de bisschoppen niet heeft. Ik denk dat de adviseurs van de Paus hem dit zeker vertelden, maar dat hij zichzelf moet informeren omtrent dit cruciale punt door het aan mensen buiten het Vaticaan te vragen. Het is duidelijk dat de grote meerderheid, meer dan 80% van de bisschoppen die ons schrijven, onze onderneming steunt. Meer dan 1.700 bisschoppen hebben ons geschreven. De lichte tegenstand tegen de toewijding van Rusland onder de bisschoppen bedraagt minder dan 2%. De militante oppositie bedraagt minder dan de helft van 1%."

Maar ik ben er nooit toe in staat geweest rechtstreeks met de Paus contact op te nemen. Er werd mij nooit gevraagd hem informatie te bezorgen. Toch heb ik, van alle mensen op deze planeet, waarschijnlijk meer informatie over deze zaak dan de Paus zelfs hoeft te weten om voldoende op de hoogte te zijn. Hij moet op zijn minst de informatie krijgen die de verkeerde inlichtingen die zijn adviseurs hem geven, tegenspreken, zodat hij een beter idee van de waarheid kan krijgen."

"Naast zich informeren, moet de Paus (weer in de objectieve morele orde) zijn autoriteit uitoefenen en krachtig die bureaucraten veroordelen die hun macht misbruiken, waaronder Kardinaal Sanchez en Aartsbisschop Sepe. Zij verhinderen dat de bisschoppen de waarheid omtrent Fatima te horen krijgen."

"Paus Johannes Paulus II heeft uit de handen van verschillende bisschoppen en een leek (zie bijlage met foto's) formele kerkelijke klachten (Libelli) gekregen tegen de eerder genoemde Vaticaanse bureaucraten, die het kerkelijk recht meermaals overtreden hebben met hun voortdurende pogingen om te verhinderen dat de waarheid van Fatima de katholieke bisschoppen van de wereld bereikt."

"Het lijkt me dat zolang Paus Johannes Paulus II deze illegale en immorele daden van zijn eigen Vaticaanse bureaucraten duldt, hij in de objectieve morele orde niet kan beweren dat hij al het mogelijke heeft gedaan om de voorwaarden tot stand te brengen waarin zijn opvolger eindelijk de toewijding kan uitspreken."

Ongeveer het enige excuus dat de Paus zou kunnen hebben voor de manier waarop hij toelaat dat zijn bureaucraten in zijn naam maar tegen zijn wil regeren, is zijn ziekte van Parkinson, dat hij dus fysiek niet in staat is zijn pauselijke wil te doen gelden. In het Oude Testament werd Koning David op oudere leeftijd terwijl hij nog steeds op de troon zat, de macht afgenomen door een van zijn zonen."

"Dus, ik wens volledig ondubbelzinnig te zijn. Eerst en vooral vroeg je me of de Paus en de bisschoppen op straffe van doodzonde verplicht zijn om dit bevel tot toewijding van Rusland op te volgen. Ik antwoordde dat ze dat in de objectieve morele orde waren. Maar dat wil niet zeggen dat ik hierdoor de Paus veroordeel. Alleen God, de Paus en zijn biechtvader kunnen dat doen. Ik ben de biechtvader van de Paus niet, dus ik kan zijn subjectieve staat van schuld of onschuld niet beoordelen. Ik heb me in mijn antwoorden beperkt tot wat de Paus verplicht is te doen in de objectieve morele orde."

Pater Gruner, waarom zegt u dan eigenlijk zulke dingen, terwijl u weet dat ze gepubliceerd zouden kunnen worden ? Bent u dan niet schuldig aan de aanklacht dat u tegen de Paus bent ? Zou u bij zo'n vragen het stilzwijgen niet moeten bewaren ?

"Nee, ik ben niet schuldig. Nee, ik zou niet het stilzwijgen moeten bewaren. Ik denk dat ik het onderscheid al gemaakt heb tussen de 'ergernis van de kleinen' en 'farizeïsche ergernis'. Omdat de waarheid bekend gemaakt moet worden, omdat er veel goeds, de wereldvrede en de redding van miljoenen zielen van afhangen, kan ik niet nalaten het goede te doen. Ik moet de waarheid bekend maken. Ik moet verkondigen dat de boodschap van Fatima bindend is op straffe van doodzonde. Ik doe dit zelfs als ik alleen sta, want er lijkt niemand anders te zijn die het zal doen. Ik ben het schuldig aan het algemeen welzijn te doen wat ik kan om te verzekeren dat deze belangrijkste waarheid verspreid wordt."

"De H. Alfonsus leert ons dat we de morele verplichtingen bekend moeten maken, zelfs aan de mensen die onze leer niet aanvaarden, als onze stilte de rest van de kudde zou ergeren of als een onrecht aangedaan zou worden of aangedaan werd aan een derde partij."

"Met andere woorden, als het in onwetendheid laten van een parochiaan er de oorzaak van is dat de parochiaan/biechteling zichzelf en niemand anders kwaad berokkent, dan zou een pastoor of biechtvader kunnen besluiten om de persoon onwetend te laten, aangezien hij zou kunnen veronderstellen dat de geboden vermaning verworpen zou worden, waardoor die persoon schuldig zou worden aan zonde door bewust te weigeren om zijn plicht te vervullen in een serieuze kwestie."

"Maar als de onwetende persoon door een daad uit te voeren of na te laten, niet alleen zichzelf kwaad zou berokkenen door een zonde te plegen in de objectieve morele orde, maar ook een andere persoon in gevaar zou brengen, dan kan de zielenherder deze persoon niet bewust onwetend laten, zelfs als hij inschat dat die persoon de vermaning zal verwerpen."

"Dit is het geval omdat de biechtvader, de zielenherder het aan het algemeen welzijn schuldig is, of simpelweg aan het welzijn van de andere betrokken persoon, aan wie schade toegebracht wordt door de objectieve zonden van de onwetende."

"Dus zelfs als de Paus of de biechtvader van de Paus de duidelijke leer van de natuurwet en de goddelijke openbaring niet aanvaarden in verband met de morele verplichting om het bevel van Fatima te gehoorzamen op straffe van doodzonde, ben ik er nog steeds toe verplicht om ze te verkondigen, opdat ik zelf niet schuldig zou worden aan zonde in de objectieve morele orde door mijn zwijgen."

"De biechtvader van de Paus heeft de plicht deze materie onder de aandacht van de Paus te brengen. Zoals de biechtvaders van de bisschoppen deze verplichting tegenover God hebben. We mogen onze biechteling niet in onwetendheid omtrent deze zaak laten, hoe vervelend we het ook vinden om het ter sprake te brengen, het te benadrukken en uit te leggen."

"Ik ben de biechtvader van de Paus niet, maar als dit wel het geval was, zou ik er, wetende wat ik weet over de toewijding van Rusland, verplicht toe zijn om de Paus aan te raden al wat hij kan te doen om ze te bewerkstelligen. Natuurlijk zou ik moeten luisteren naar de problemen die hij opmerkt, maar tenzij er een belangrijke nieuwe factor is die ik niet ken, zou ik nog steeds moeten aandringen op de ernstige morele plicht die hij heeft om plechtig uit te voeren wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het bevel van O.L.Vrouw van Fatima te vervullen."

U benadrukt dit punt erg. Zegt u dat u tegenover God de verplichting zou hebben om aan te dringen bij de Paus ?

"Ja, en dat geldt voor iedereen die Fatima kent zoals ik. Laat het me uitleggen. Je weet dat de Paus, de bisschoppen en parochiepriesters een kerkelijke missie hebben ontvangen om de zielen die hen toevertrouwd werden, te redden. Elke zielenherder (elke bovenvermelde geestelijke, pastoor, Paus, aartsbisschop) heeft dan de morele plicht om zijn kudde de sacramenten te geven en zijn andere plichten te vervullen die nodig zijn voor de redding van de zielen van zijn kudde, zelfs met gevaar voor eigen leven."

"Bijvoorbeeld, als de parochiepriester een parochiaan heeft die gedeeltelijk levend begraven werd, maar nog steeds kan spreken en zijn zonden kan biechten, is de pastoor verplicht naar hem toe te gaan om zijn biecht af te nemen als de bedolven man om hem vraagt, zelfs als het gevaar bestaat dat de pastoor zelf levend begraven wordt door een tweede instorting van de grond erboven. Ook al is het gevaarlijk, de pastoor moet naar beneden gaan als hij er fysiek toe in staat is om de parochiaan de laatste sacramenten te geven om zijn ziel te redden."

Dat wist ik niet.

"Ja. Elke pastoor krijgt van God Zelf een serieuze opdracht, de redding van de zielen die hem toevertrouwd zijn. De pastoor moet bereid zijn zijn leven te riskeren om de laatste sacramenten te geven aan een ziel die hem toevertrouwd werd."

"Op dezelfde manier moet een biechtvader zijn biechteling van zijn plicht op de hoogte brengen, ook al wil deze de vermaning of informatie niet aanvaarden. Bijvoorbeeld, als een biechteling contraceptiva gebruikt in zijn huwelijk, moet de biechtvader hem zeggen dat hij ermee moet stoppen. Omdat het welzijn van de Kerk ervan afhangt, moet een biechtvader zich voor elke biecht die hij afneemt verantwoorden tegenover God. Hij kan een biechteling niet in onwetendheid laten over zijn plichten of hem zijn plichten laten verwaarlozen wanneer de biechtvader weet dat een derde partij daardoor onrecht wordt aangedaan."

"Volgens de H. Alfonsus zou de biechtvader naar de Hel gaan tenzij hij berouw had, als hij de biechteling niet op de hoogte bracht van zijn plichten. De biechtvader kan hem niet in onwetendheid laten over zijn plichten tegenover derden."

"De biechtvader van de Paus is ook gebonden door deze wet van God. Zelfs de Paus kan de biechtvader niet van zijn plicht ontheffen de waarheid aan zijn biechteling te vertellen, zelfs al is die biechteling de Paus zelf. Zoals de pastoor in het eerder vernoemde voorbeeld een doodzonde zou plegen als hij niet (met gevaar voor eigen leven) probeerde die ziel van zijn parochiaan te redden, zo zou ook de biechtvader een doodzonde plegen als hij zijn biechteling niet op de hoogte bracht van zijn plicht, zelfs als deze die niet wenst te horen."

"Dus het zou met gevaar voor mijn eigen ziel zijn, als biechtvader van de Paus, als ik er bij hem niet op aandrong de toewijding uit te voeren of ten minste alles wat binnen zijn mogelijkheden lag te doen (en er is veel dat de Paus kan doen) om ze mogelijk te maken."

"Dus herhaal ik mijn antwoord, ja, ik moet erop aandringen en elke biechtvader van de Paus die weet wat ik weet, moet dat ook doen."

Wat als de Paus weigerde die plechtige onderneming uit te voeren nadat u hem erop wees ?

"Wel, tenzij er een belangrijke nieuwe factor in het spel was (en ik voorzie niet dat er een zal zijn; tot nu toe heb ik elk argument dat elke kardinaal, bisschop, priester of leek aanvoerde weerlegd. Na 15 jaren zijn er niet veel redenen of factoren die ik nog niet gehoord heb) zou ik hem moeten zeggen dat hij tegenover God verplicht was om de onderneming uit te voeren en zou ik hem vertellen dat hij het gevaar liep zijn ziel te verliezen in de Hel als hij het verzoek niet inwilligde."

En als de Paus nog steeds weigerde, zonder een gewichtige en significante reden voor zijn weigering te geven. Wat dan ?

"Ik vrees dat mijn morele leer me zou verplichten hem te zeggen dat ik hem niet kon helpen met zijn weigering, want dat zou me schuldig aan doodzonde maken. Dus, tenzij een meer geleerde student van de Morele Theologie van de H. Alfonsus me het tegendeel kon aantonen, zou ik de Paus de absolutie moeten weigeren!"

De Paus absolutie weigeren, zei u ?

"Ja, het lijkt verbazingwekkend, maar het is niettemin waar. De Paus heeft de zware plicht O.L.Vrouw van Fatima te gehoorzamen op straffe van doodzonde. En als zijn biechtvader evenveel over Fatima weet als ik, zou hij verplicht zijn tot dat besluit te komen en de absolutie te weigeren zoals ik uitlegde. Ik zie geen andere oplossing voor zijn biechtvader, of alle biechtvaders van alle bisschoppen wat dat betreft, maar de zwaarste plicht rust bij de Paus als het hoogste gezag van de Kerk op aarde, om de datum vast te leggen en de bisschoppen te bevelen. Nadat de Paus de datum en het bevel heeft gegeven zou de plicht om te gehoorzamen bij elke bisschop liggen, op straffe van doodzonde. En elke bisschops-biechtvader zou zijn biechteling moeten aanraden te gehoorzamen of anders het eeuwige verlies van zijn ziel in de Hel te riskeren."

Dan is de plicht die bij de Paus rust om Rusland toe te wijden op de wijze gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima wel zeer zwaar, niet ?

"Jazeker. Gehoorzaamheid aan dit verzoek is noodzakelijk voor de wereldvrede, het eigenlijke bestaan van verschillende naties en de redding van miljoenen zielen. Geen vrede aan de wereld brengen wanneer de mogelijkheid er is, is een zware zonde door nalatigheid. De vernietiging van hele naties niet verhinderen wanneer je dat kan, is inderdaad een zware zonde tegen God en om de woorden van een katholieke bisschop te gebruiken 'een misdaad tegen de mensheid.' Je handen niet opheffen in een noodzakelijke poging om miljoenen zielen te redden zou mij (en anderen die ertoe in staat zijn) schuldig maken aan een zware misdaad tegen God en de mensheid."

Uw vijanden suggereren dat u op de toewijding aandringt uit een soort van vijandigheid tegen de Heilige Vader en de bisschoppen. Maar Pater Gruner, door wat u zojuist zei, lijkt het dat u er publiekelijk op aandringt uit een gevoel van plicht tegenover de Kerk en de Heilige Vader.

"Ja, dat is waar. Het is omdat 'de liefde van Christus ons stuwt' dat we het luid verkondigen. Geloof me, ik zou me graag in alle rust terugtrekken, om te bidden, mijn bibliotheek van boeken te lezen en een kalm leven te leiden ver weg van al de gevechten waartoe de vijanden van Fatima me dwingen door hun diepe onwetendheid omtrent de volledige boodschap van Fatima."

"Ik schat dat velen onder ons afgeslacht zullen worden in de nabije toekomst tijdens de verovering van de wereld als het verzoek van O.L.Vrouw niet op tijd gehoord en gehoorzaamd wordt. De morele wet verplicht me er trouwens ook toe om het algemeen welzijn van de hele Kerk na te streven door de volledige boodschap van Fatima te verdedigen. Zelfs tegen onbegrip, verkeerde interpretaties of openlijke kwaadwilligheid van enkele machtige mensen."

"Ondanks mijn wankele gezondheid, mijn weerzin tegen veel van dit werk, dat minder betaalt dan wat de meeste priesters in Noord-Amerika verdienen, ga ik door, niet omdat ik een heroïsch figuur ben, maar omdat ik besef dat de Kerk, en vooral de Paus en de bisschoppen geen echt geloofwaardig alternatief hebben."

Ik hoop dat het duidelijk is dat ik zeker geen tegenstander van de Paus ben. Ik ben misschien een van zijn trouwste volgelingen. Ik probeer hem te redden in dit leven en waarschijnlijk in het hiernamaals ook."

"Zie je, het is Jezus Zelf die ons vertelt dat we deze waarheden bekend moeten maken aan Zijn gezanten. Dat wil zeggen, dat Hij vooral die gezanten bedoelt, de Paus en de bisschoppen, die direct betrokken zijn bij de persoonlijke opdracht Rusland toe te wijden. Hij zegt: 'Maak het bekend aan Mijn gezanten, opdat ze het voorbeeld van de koning van Frankrijk niet volgen door de uitvoering van Mijn bevel uit te stellen. Want dan zullen ze hem ook volgen in het ongeluk.'"

"Ik ook, als Zijn gezant, zou het voorwerp van deze waarschuwing zijn als ik de serieuze morele plicht van de Paus en de bisschoppen in de objectieve morele orde weigerde te verkondigen. Ik kan ten minste zeggen dat ik dit feit niet voor de Paus en zijn bisschoppen verborgen heb gehouden uit valse trouw of partijpolitiek. Op de dag van het oordeel zal iedereen het eens zijn dat ik hen duidelijk gezegd heb wat hun plicht was."

"Niet alleen zullen de Paus en de bisschoppen waarschijnlijk het slachtoffer worden van vervolging en mogelijk een gewelddadige dood doordat ze de toewijding uitstellen, erger is het gevaar van het hellevuur voor de eeuwigheid als ze bewust en met opzet en toestemming hun plicht genegeerd hebben omtrent de toewijding van Rusland."

"Doordat ik deze mogelijkheid onder hun aandacht breng ben ik inderdaad hun beste vriend en trouwste volgeling. Ik streef geen erkenning of dankbaarheid na, maar ik moet benadrukken dat ik hun beste vriend ben om mijn (en hun) vijanden tegen te spreken, die dag in dag uit in de gangen van de macht en de bisschoppelijke kantoren in verschillende delen van de wereld uitroepen dat ik tegen de Paus ben."

"Zoals Hitler zei, 'Vertel een leugen maar lang genoeg en ze zal geloofd worden.' Ongetwijfeld brengen de bureaucraten die ofwel onwetend, ofwel machtsgeil, ofwel in dienst van de duivel zijn en deze leugen verspreiden, niet alleen de Paus, maar ook zichzelf in gevaar. De waarschuwing van Jezus betreft ook deze gezanten van Jezus. Ook zij gaan hetzelfde lot tegemoet als de Koning van Frankrijk."

Maar Pater Gruner, waarom zegt u dit zo openlijk ? Waarom zegt u dit niet alleen in gesloten omstandigheden ?

Pater Nicholas Gruner keek naar het beeld van het Onbevlekte Hart van Maria, pauzeerde even en zei dan: "Ik ben blij dat je deze vraag stelt. Naast het feit dat ik geen toegang tot de Paus heb, zijn er nog goede redenen om dit in het openbaar te verkondigen."

"Ik had wel een persoonlijke afspraak met de Paus. De datum en tijd waren vastgelegd en ik vloog naar Rome met Josyp Terelya. Ik betaalde zijn vlucht naar Rome en vroeg zijn reisdocumenten aan. Ik betaalde zelfs voor zijn Engelse tolk. Maar 24 uren voor de afspraak, werd ze afgelast. Bijgevolg vroeg ik een andere afspraak aan; ik ben naar een persoonlijke vriend van de Paus uit Polen geweest, Kardinaal Deskur, maar hij kon of wou me ook niet helpen de Paus te ontmoeten."

"Dus publiceerden we op 12 juli 1995 een 'open brief' aan de Paus, die meer dan 100.000 $ kostte en de Paus vroeg om op te treden tegen degenen die op illegale en immorele wijze probeerden onze bisschoppenconferentie te verhinderen. Hij las de brief, maar hij deed niets of probeerde niet met ons in contact te komen. De Paus kent mij vast en zeker."

"Er zijn vele kanalen die hij zou kunnen gebruiken om discreet met mij contact op te nemen als hij dat zou willen; priesters en bisschoppen die vrienden van mij zijn, zien hem maar zijn afkerig om hem deze boodschap door te geven. Het is duidelijk dat ik het Vaticaan niet kan binnengaan om hem te bezoeken, dus heb ik geen andere manier om zijn aandacht te trekken dan door een publieke forum. Ook al kan ik op deze manier niet ingaan op zijn objecties of vragen omtrent wat ik zie als zijn absolute, zware morele verplichting Rusland toe te wijden, kan ik het probleem ten minste voldoende beschrijven zodat hij of zijn opvolger weten wat hun plicht is of het cruciale belang van de toewijding verder zouden onderzoeken voor ze deze ene oplossing voor al hun problemen zouden verwerpen."

"Wanneer heel Europa, de beide Amerika's en de rest van de wereld tot slaven gemaakt zijn, zal iemand met gezag zich toch nog de ene oplossing herinneren die deze wereld was aangeboden."

"Het zou kunnen dat ik al de aanvallen op mijn persoon en reputatie niet overleef. Ik ben de leugens, het onbegrip, de openlijke kwaadwilligheid van degenen die eigenlijk niet zozeer mij, dan wel deze hemelse zaak zelf zouden moeten helpen, moe. Maar ik zou toch een zodanige boodschap moeten nalaten dat iemand in de toekomst het grote geschenk van God zou herkennen dat O.L.Vrouw ons aanbood in de volledige boodschap van Fatima en het liefdevol bevel dat de Paus en de bisschoppen samen op dezelfde dag Rusland zouden toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria."

"Naast het feit dat ik geen toegang heb tot de Paus en degenen met macht, naast het feit dat bijna al mijn pogingen om de bisschoppen samen te roepen om de volledige boodschap van Fatima te aanhoren gedwarsboomd worden door een paar kerkelijke bureaucraten die tot nu toe niet in bedwang gehouden werden door de Paus, zijn er nog andere redenen om in het openbaar te treden:
Niet uit wrevel.
Niet om te bewijzen dat ik op een of andere manier meerderwaardig ben.
Niet om het Vaticaan of de bisschoppen in verlegenheid te brengen.
Niet om wraak te nemen."

"Deze en gelijkaardige motieven zouden verkeerd zijn. Maar er zijn gelegenheden waarop God Zelf eist dat we in het publiek spreken, zelfs om oversten te berispen of schijnbaar te berispen. Dit wordt duidelijk gezegd in de Heilige Schrift en ook door de kerkleraren. Er zijn voorbeelden in de geschiedenis van de Kerk die deze leer in de praktijk brengen."

"Om slechts een paar voorbeelden te noemen, de H. Paulus berispte de H. Petrus in het openbaar toen het geloof in gevaar was omdat 'Petrus niet in de waarheid stond.'(Gal. 2:11) Betekende dit dat de H. Paulus tegen de eerste Paus, de H. Petrus, was ? Neen. Had de H. Paulus het recht een Paus te verbeteren ? Ja. Maakte hij een fout door dit publiekelijk te doen ? Neen."

"In 1111 werd Paus Paschal II door bisschoppen terechtgewezen omwille van zijn immorele en onvoorzichtige intentie alle bisschoppen te benoemen volgens de wil van de keizer. Paus Paschal II bevestigde in 1116 dat zijn bisschoppen gelijk hadden gehad en hij verkeerd was geweest."

"Theologen berispten Paus Johannes XXII in het openbaar omdat hij ketterij preekte. Dit werd rechtgezet door een plechtige uitspraak van de Paus in 1336. De Paus was verkeerd en de openbare verbetering door zijn ondergeschikten werd door de Paus zelf drie jaren later bevestigd."

"De H. Robertus Bellarmino heeft hieromtrent veel geschreven. De H. Robertus is een kerkleraar en een erg vurige verdediger van het pausdom. Toch leert hij duidelijk dat er momenten zijn waarop zelfs een Paus in het openbaar door zijn ondergeschikten terechtgewezen moet worden."271

"De H Thomas van Aquino, de grootste kerkleraar, leert hetzelfde. Ze zijn het er beiden over eens dat als het algemeen welzijn van de kerk in gevaar is, of het katholieke geloof in gevaar wordt gebracht door de daden of woorden van een Paus, de Paus in het openbaar berispt moet worden door zijn volgelingen. Natuurlijk geldt dit ook voor bisschoppen."

"Vandaag is de Kerk in groot gevaar. Het geloof ligt onder vuur. De Paus heeft over deze crisis en de strijd tussen het Evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de antichrist gesproken en het feit dat deze strijd in alle hevigheid woedt in onze tijd. Zuster Lucia vertelde in haar laatste openbaar interview voor haar het zwijgen werd opgelegd (Zie appendix III) aan Pater Fuentes dat we op dit moment in een definitieve strijd tussen de duivel en de Heilige Maagd Maria verwikkeld zijn. Dit is de beslissende strijd waarbij een kant wint en de andere definitief verliest."

"Zoals ik eerder al zei, staan we op een kruispunt in de geschiedenis. Het algemeen welzijn van de Kerk en het algemeen welzijn van heel de samenleving worden ernstig bedreigd, ook al beseffen de meeste van onze tijdgenoten dit niet ten volle zoals Paus Johannes Paulus II in 1976 zei."

"Het geloof ligt in heel de wereld onder vuur, zoals Kardinaal Ratzinger zei in zijn boek The Ratzinger Report. Aangezien de oplossing voor deze crisis in de handen van de Paus en de bisschoppen rust, omdat alleen zij het verzoek van O.L.Vrouw van Fatima om de toewijding van Rusland kunnen vervullen, is aan de voorwaarden voor het spreken in het openbaar zeker voldaan. Ik kan opstaan en in het openbaar eisen dat de Paus en de bisschoppen moeten gehoorzamen."

"De Paus zelf zei dat de 'boodschap van Fatima een verplichting voor de Kerk inhoudt.' Inderdaad ze houdt een zware verplichting in, en er zijn zware gevolgen als zo'n verplichtingen genegeerd worden."Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network