Hoofdstuk 4

Historisch kruispunt

Pater Gruner, vertel ons waarom het werk dat u doet op dit moment zo belangrijk is.

"Omdat we op een historisch kruispunt staan. De meeste mensen beseffen het niet, maar toch is het waar. Dit is niet alleen mijn mening, maar ook die van Johannes Paulus II. Onze huidige Heilige Vader ging voor hij tot Paus gekozen werd, naar het Eucharistisch Congres in de Verenigde Staten in 1976. In zijn officiële toespraak daar zei hij:

  "We staan nu aan het beginpunt van de grootste confrontatie in de geschiedenis van de mensheid. Ik denk niet dat de grote kring van de christelijke gemeenschap dit ten volle beseft. We staan voor de confrontatie tussen de Kerk en de antikerk, tussen het Evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de Antichrist. Deze confrontatie stond in de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid: het is een strijd die de hele Kerk moet aangaan."253

"Vandaag zijn we meer dan ooit geconfronteerd met de crisis. Vóór de mensheid ligt er afvalligheid en vernietiging of vrede en redding. Hoe kan ik, in enkele woorden deze realiteit duidelijk aantonen en demonstreren dat de mensheid vandaag werkelijk maar één manier heeft om vrede en redding te bereiken ?"

"Eerst en vooral heeft God de mens gemaakt om in een gemeenschap te leven. Door zijn aard is de mens gemaakt om samen in huizen, dorpen, steden, culturen en beschavingen te leven. Hij heeft dit doorheen heel de geschiedenis gedaan. De mens wordt in een familie geboren, woont samen met zijn ouders, broers en zussen, en werkt met zijn collega's, brengt zijn leven door, levend, werkend, spelend en lerend; altijd in het gezelschap van vrienden en kennissen. Er zijn momenten wanneer hij alléén is, maar nooit lang, behalve in het uitzonderlijke geval van minder dan 1% van de mensen die kluizenaars zijn."

"Ten tweede leven en werken mensen samen omdat ze gemeenschappelijke doelen hebben. Hun doeleinden bepalen hun maatschappij. Het ligt in de aard van de mensen niet alleen elkaars gezelschap te delen, maar ook elkaars doelen."

"Ten derde stipt de H. Augustinus aan dat er eigenlijk slechts twee menselijke steden of beschavingen zijn. Er is de stad van God, dat is de menselijke beschaving die gebouwd is op het ideaal, het doel God lief te hebben en Zijn Wet te doen naleven. En er is de stad van de mens, die als eerste doel heeft: het zoeken naar geluk voor de mens op aarde, zover zelfs dat ze hierdoor God en Zijn wetten uitsluit."254

"De stad van God heeft als Koning Jezus Christus en als Koningin Maria. De stad van de mens, gebouwd op de liefde voor de mens en de haat voor God heeft de duivel als meester. Satan is de prins van deze wereld, zoals Jezus zei."255

"Nu zijn deze twee steden, deze twee beschavingen in staat van oorlog, en ze hebben oorlog gevoerd doorheen de geschiedenis van de mensheid. In feite gaat de vijandschap tussen de kinderen van Maria en de kinderen van de duivel terug tot het eerste boek van de Bijbel. In Genesis spreekt God en zegt:

'Vijandschap sticht ik tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en het hare, en Zij zal uw kop verpletteren...'256"

"Deze vijandschap tussen de volgelingen van Maria en de volgelingen van de duivel is blijven bestaan doorheen de eeuwen en kent een hoogtepunt in onze tijd. Er zijn verschillende graden van toewijding bij de volgelingen van beide kanten aan hun leider, maar alle mensen moeten vroeg of laat partij kiezen. Elke kant heeft zijn volgelingen die het strijdplan beter opmerken en duidelijker inzien wat er moet gedaan worden om hun zaak te helpen. Ook heeft elke kant zijn strijdplan en strategieën uitvoerig opgeschreven en gepubliceerd. Beide partijen hebben een geschiedenis van gewonnen en verloren slagen."

"Zoals Paus Pius XII zei: 'In 1517 zei Luther ja aan God, ja aan Christus, maar neen aan Zijn Kerk. In 1717 zeiden de vrijmetselaars ja aan God, neen aan Christus en neen aan Zijn Kerk. In 1917 zeiden Marx en Lenin neen aan God.' Nu leidt de 'neen' tegen de Kerk automatisch naar 'neen' tegen Christus. Want als je Christus waarlijk liefhebt zul je ook Zijn vlekkeloze bruid, de Kerk, liefhebben. Als je Zijn Kerk verwerpt zul je uiteindelijk ook Christus verwerpen. Op dezelfde wijze zal je, als je Christus verwerpt, uiteindelijk ook God verwerpen."

"Het is in 1917 dat O.L.Vrouw belooft al de 'nee's om te keren als aan Haar verzoeken voldaan wordt. Rusland zal zich bekeren en er zal vrede op aarde zijn. Maar de vrede kan alleen maar aan de wereld gegeven worden als de antigod-, antichrist- en antikerk-krachten weg van hun zonden bekeerd worden naar pro-God, pro-Christus en pro-Zijn Kerk."

"Er zijn tot op vandaag de dag zeker geheime en openlijke verenigingen die Christus, Maria, de katholieke Kerk, de christelijke beschaving en de katholieke zielen, gewetens en harten de oorlog verklaard hebben. De twee meest bekende onder hen zijn de vrijmetselarij en het communisme, in al hun vormen, kleuren en maten."

"Bovendien heeft niet een van deze antigod-, antichrist- en antikerk-bewegingen ooit openbaar berouw getoond voor hun doelen. Om dit te doen, zouden ze zich echt moeten bekeren en katholiek worden, en dat, weet iedereen, is niet gebeurd."

"Ik hoop dat deze oppervlakkige omschrijving genoeg is opdat u zou begrijpen dat iedereen, en bijgevolg iedere maatschappij, ofwel voor ofwel tegen Christus is. Er is geen middenweg. 'Hij die niet vóór Mij is, is tegen Mij'.257 'Hij die niet tegen u is, is voor u.'"258

"Toen de mensen zich in de maatschappij meer en meer organiseerden, verenigden ze zich meer en meer met mensen met dezelfde opinies en doelen. Op die manier ontstaat er een groep die fervent toegewijd is aan God, Zijn openbaring, Zijn sacramenten en Zijn wet; en er ontstaat een groep die militant tegen Christus en Zijn Kerk is."

"Deze krachten voeren hun beslissende strijd in de 20ste eeuw. De gewone mensen konden de strijd gemakkelijker waarnemen vóór het rookgordijn van de Perestrojka.259 Ondanks het rookgordijn blijven de harten en intenties van beide partijen echter dezelfde; intens voorstander zijn van God voor alles; of tegen God zijn en voor de installatie van het koninkrijk van de mens onder leiding van satan die het paradijs op aarde belooft, en waar 'mensen zullen zijn als goden.'"

"Deze beslissende veldslag heeft plaats in ons tijdperk en het is daarom dat O.L.Vrouw met zo'n kracht, zo'n tranen en waarschuwingen kwam. Het is daarom dat Ze tegen ons zei: 'Alléén ik kan jullie helpen.' Met al deze elementen in beschouwing genomen, moeten we duidelijk zien dat er drie mogelijke strategieën voor ons zijn. We moeten het voorbeeld van Mr. Kwade Jager en Mr. Potentieel Slachtoffer bekijken. Mr. Jager is een man die, samen met zijn vrienden, eerder al 160.000.000 'slachtoffers' doodde en de plechtige eed gezworen heeft dat het zijn intentie is Mr. Slachtoffer en al zijn vrienden en familie uit te roeien."

"Dus zegt Mr. Jager tot Mr. Slachtoffer: 'Ik ga je doden.' Mr. Slachtoffer heeft als het erop aankomt drie mogelijkheden. Er is nog misschien een vierde mogelijkheid waarbij hij het opgeeft en zichzelf laat afslachten. Maar hij kan dit niet doen omdat God verwacht dat hij Zijn heilig erfgoed van het geloof en de beschaving doorgeeft aan de nieuwe generatie."

"Dus heeft Mr. Slachtoffer slechts drie mogelijkheden. Hij kan vluchten, in de hoop Mr. Jager nooit meer tegen te komen; hij kan blijven en vechten in de hoop Mr. Jager te overweldigen, te overwinnen en daardoor Mr. Jagers aanval te overleven; of hij kan onderhandelen. Hij hoopt dat Mr. Jager van mening verandert en Mr. Slachtoffer niet langer gaat vermoorden. Vluchten, vechten of onderhandelen. Er zijn geen andere mogelijkheden."

"Dit beeld van Jager en Slachtoffer is een beeld van militante antigoddelijke krachten tegen de katholieke Kerk. De Kerk kan proberen overleven door ofwel van het slagveld weg te vluchten, te vechten of te onderhandelen met de vijand in de hoop hem te overhalen."

"Op dit moment in de geschiedenis verschijnt O.L.Vrouw in Fatima om de Paus, de kardinalen en de bisschoppen te vertellen dat ze eigenlijk maar één mogelijkheid hebben en dat niets anders zal slagen. De Kerk kan natuurlijk niet vluchten, aangezien zowel de antigoddelijke krachten als de katholieke Kerk wereldwijd vertegenwoordigd zijn en er dus geen plaats is om naar toe te vluchten. Er blijven dus maar twee opties over: vechten of onderhandelen."

"Sommige bureaucraten in het Vaticaan hebben besloten dat ze niet genoeg vuurkracht hebben om in een veldslag te overwinnen, dus moeten ze onderhandelen. Hier hebben we dan de Vaticaan-Moskou overeenkomst260, om de fouten van het communisme niet te veroordelen. De garantie dat het Vaticaan en al haar Nuntiussen zouden zwijgen over de grootste sociale misdaad die het Goddeloze communisme opdrong aan bijna een derde van de wereldbevolking, was de prijs die Rusland van het Vaticaan eiste vóór de onderhandelingen verder konden gaan."

"Het is vooral dit stilzwijgen, het ongeoorloofd onder het tapijt vegen van de morele autoriteit om tegen de georganiseerde vijanden van de Kerk, de Staat en de redding van zielen op te komen, die de Kerk geestelijk en wereldlijk hebben ontwapend. Ze kan niet vechten; toch niet onder leiding van het hoofdkwartier, want het hoofdkwartier heeft besloten de wapens neer te leggen tegen deze vijanden. De eerste onderhandelingsronde heeft van de Kerk al de zekere verliezer gemaakt in deze strijd, want het publiceren van de waarheid over het communisme, het militante atheïsme en het satanisme is een natuurlijk en belangrijk wapen dat de Kerk heeft in deze strijd tegen haar dodelijke vijanden."

"Mr. Jager staat gelijk aan de antigoddelijke krachten die de gezworen vijanden van Christus, Zijn Kerk en Zijn volgelingen zijn. De antigoddelijke krachten hebben openlijk in Rusland hun hoofdkwartier opgezet om tegen God en Zijn Kerk te vechten."

"De Kerk kan het wapen van de waarheid niet opgeven. Maar dat wapen alléén is niet voldoende om deze oorlog te winnen. Ze heeft ook bovennatuurlijke hulp uit de Hemel nodig, meer specifiek de hulp van O.L.Vrouw zelf. Dit is eigenlijk de uitdrukkelijke leer van O.L.Vrouw van Fatima. Zij zegt: 'Alléén Ik kan u helpen'."261

"Zij waarschuwde dat we in deze strijd tegen de dodelijke vijanden van het christendom, gedoemd zijn te verliezen tenzij we de specifieke middelen gebruiken die Zij in Haar Fatima boodschap aangaf. 'Rusland is de tuchtmaatregel die de Hemel gekozen heeft om de hele wereld te straffen als we niet op voorhand de bekering van die arme natie bekomen.'262 Maar de enige manier om Rusland te bekeren is door 'dit middel'; dat wil zeggen de toewijding van Rusland op de wijze die O.L.Vrouw van Fatima specificeerde."

"Professor William Thomas Walsh zegt: 'Zuster Lucia maakte het duidelijk dat O.L.Vrouw niet vroeg om de toewijding van de wereld aan Haar Onbevlekt Hart. Wat Ze uitdrukkelijk eiste was de toewijding van Rusland...Ze zei verscheidene malen en met nadruk: 'Wat O.L.Vrouw wil, is dat de Paus en al de bisschoppen in de wereld Rusland aan Haar Heilig Hart zouden toewijden op een welbepaalde dag. Als dit gebeurt, zal Ze Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als het niet gebeurt zullen de fouten van Rusland zich doorheen heel de wereld verspreiden.'"

"Professor Walsh vroeg via zijn tolk Pater Manuel Rocha: 'Betekent dit volgens u dat elk land, zonder uitzondering, veroverd zal worden door het communisme ?' Zuster Lucia antwoordde: 'Ja.' Pater Rocha gaat verder: 'Mijnheer Walsh wou zeker zijn van het antwoord en herhaalde daarom de vraag en voegde toe: en betekent dat ook de Verenigde Staten ?' Zuster Lucia antwoordde weer: 'Ja'."

"Ik moet herhalen dat de enige manier om Rusland te bekeren de toewijding van Rusland door de Paus en de bisschoppen aan het Onbevlekte Hart van O.L.Vrouw van Fatima is. O.L.Vrouw zei hoogst plechtig : 'Het moment is gekomen waarop God de Heilige Vader vraagt om samen met alle katholieke bisschoppen van de wereld de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart uit te voeren. Hij belooft het op deze manier te redden.'"263

"Er is dus geen andere manier om Rusland te redden. Toen Zuster Lucia Jezus vroeg uit te leggen waarom Hij Rusland niet kon bekeren zonder die toewijding, antwoordde Hij: 'Omdat ik wil dat Mijn hele Kerk die bekering zou beschouwen als een triomf van het Onbevlekte Hart van Maria, zodat de verering voor Haar kan groeien, en de devotie voor dit Onbevlekte Hart naast de devotie voor Mijn Heilig Hart kan staan.'"264

"Na een grote strijd weten we dat de kinderen van O.L.Vrouw zullen overwinnen want O.L.Vrouw zei: 'Uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan Mij toewijden. Rusland zal bekeerd worden en een periode van vrede zal aan de wereld toegestaan worden.'265 Maar de overwinning zal alleen maar komen als we de raad van O.L.Vrouw volgen. In plaats van te onderhandelen, moeten we onze dodelijke vijanden bevechten, niet alleen met het zwaard van de waarheid, maar ook en vooral met het ene wapen dat O.L.Vrouw ons gegeven heeft dat de ultieme overwinning belooft. Zonder dat wapen zullen we de strijd verliezen. Dat wapen is de specifieke toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria door de Paus en de bisschoppen op een plechtige en openbare manier, op dezelfde dag, en op hetzelfde moment."

"We zullen niet overwinnen door te onderhandelen. Het wapen moet ook niet doden, maar het moet de antigoddelijke krachten bekeren, weg van de duivel, tot de zaak van Christus en Zijn kerk."

"Er is geen andere strategie die ons de overwinning zal brengen. Elke andere strategie zal verliezen. We moeten 'veel bidden voor de Heilige Vader'266 zoals Jezus zei in de boodschap van Fatima. We hebben Zijn verzekering dat 'Hij (de Heilige Vader) het (de toewijding van Rusland) zal doen, maar het zal laat zijn.'267 (Niet 'te laat' zoals sommigen verkeerdelijk verklaard hebben.)"

"We mogen de hoop niet verliezen in de donkere uren die ons wachten, terwijl onze leiders de enige oplossing, de boodschap van Fatima, lijken te vergeten of als vrijblijvend te beschouwen. Dat is ze niet. Of dat ze onbelangrijk is. Niets is meer belangrijk. Of dat ze voor hen niet bindend is. Ze is bindend, met hun ziel en leven als onderpand. Of dat ze denken dat ze hun plicht wat het verzoek betreft, voldaan hebben. Dat hebben ze zeker niet gedaan. Al deze dingen kunnen we, als we dat nog niet gedaan hebben, in onze publieke uitgaven bewijzen."

"Maar ondertussen, terwijl we de gelegenheid om onze plicht te doen afwachten en uitgebreid aan de kardinalen en bisschoppen uitleggen waarom we geen andere keuze hebben, moeten we, terwijl we wachten en zonder resultaat verder werken, vooral hopen en bidden. Zoals Jezus zei : 'Het is nooit te laat om je toevlucht tot Jezus en Maria te nemen.'268"

"Je vraagt : 'Wat is de houding van je tegenstanders tegenover de toewijding van Rusland ? Wat zeggen zij ?' De enige tegenstanders die al hun mening gaven, zeggen dat de toewijding uitgevoerd werd op 25 maart 1984."

"Ongelofelijk genoeg verwachten ze dat alle katholieke gelovigen dit slikken, terwijl het duidelijk niet waar is. O.L.Vrouw beloofde de bekering van Rusland. Ze had het niet over de Perestrojka, maar over bekering tot het katholieke geloof. Vandaag is Rusland zelfs nog meer geperverteerd door hun overname van 'westerse' prostitutie en pornografie. Dat hadden ze er vroeger niet, tenzij voor toeristen."

"Rusland is vandaag zeker niet katholiek. De huidige beheerder van het bisdom van de Latijnse ritus in Moskou wil geen bekeerlingen van de Russisch orthodoxe Kerk aannemen. Het is zijn beleid, (dankzij de Balamand verklaring) om de Russisch orthodoxe kerkleiders niet te storen. We zullen zeker geen bekering meemaken zolang die bisschop van de Latijnse ritus Tadeusz Kondrusiewicz en zijn beleid standhouden."

"Feit is dat er 13 jaar na de vermeende toewijding, nog steeds geen vruchten van wereldvrede zijn. Er zijn nog steeds 10 miljoen oorlogsslachtoffers, de 650 miljoen slachtoffers van de oorlog tegen de ongeboren baby's van de laatste 13 jaar niet meegerekend. Dit kan toch niet de vrede zijn die O.L.Vrouw beloofde."

"Toen O.L.Vrouw in Fatima, Portugal verscheen werd dat land geregeerd door een goddeloze regering - een openlijke vrijmetselaarsregering. Minder dan twee jaar na de verschijning van O.L.Vrouw in Fatima, werden al de anti-kerkelijke vrijmetselaarswetten en beleidsmaatregelen herroepen. Negen jaren later werd de regering vervangen door een pro-katholieke regering. Toen O.L.Vrouw op 12 december 1531 in Mexico verscheen, waren er bijna geen katholieken en helemaal geen onder de autochtone bevolking. Tien jaar later was bijna de volledige Mexicaanse natie katholiek. Nu hebben de communistische partij, de KGB, of wat de naam nu ook mag wezen, en het rode leger 13 jaar na de vermeende toewijding nog steeds stevig de touwtjes in handen."

"De twee boeken van Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old en The Perestroika Deception, uitgegeven in 1984 en 1995, bewijzen dit aan elke serieuze Moskou-waarnemer. Rusland heeft haar doel van werelddominantie niet opgegeven. Indien nodig kunnen we dit bewijzen met honderden significante feiten, maar niet aan degenen die weigeren te zien. Op het moment boekt de communistische partij in de Verenigde Staten haar grootste successen wat rekrutering uit het Amerikaanse volk betreft."

"Los van het feit dat de vruchten die O.L.Vrouw van Fatima en Jezus zelf beloofden, niet bereikt zijn, is het gemakkelijk te bewijzen dat de toewijding van 25 maart 1984 niet aan de vereisten van O.L.Vrouw voldeed. Om dit te doen laat ik Pater Paul Leonard aan het woord, die openlijk over de kwestie discussieerde met Pater Fox."

"Zowel in 1990 als in 1992 daagde Pater Paul Pater Fox uit de volgende negen punten te weerleggen. Tot op vandaag heeft Pater Fox nog steeds niet geantwoord. We citeren hier Pater Paul :

  'Wat kunnen we zeggen over een persoon die de argumenten en de bewijzen die zijn standpunt tegenspreken, negeert ? Het is moeilijk te geloven dat een dergelijk persoon eerlijk kan zijn. Zo'n persoon lijkt zich met opzet tegen de waarheid te verzetten, of blijft ten minste met opzet blind voor de waarheid. Dit lijkt me het geval te zijn met Pater Fox.'

  'Sommigen krijgen misschien de indruk dat ik Pater Fox vrij streng beoordeel, maar ik geloof dat de feiten voor zich spreken en dat het materiaal dat Pater Fox publiceert zich sterk tegen hem heeft gekeerd.'

  'Pater Fox heeft geen aanstalten gemaakt de serieuze argumenten en bewijzen die de Fatima Crusader heeft aangehaald, te weerleggen. Dit demonstreert zonder de minste twijfel dat de toewijding van Rusland zoals gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima nog niet uitgevoerd werd.' 

  Feiten die Pater Fox negeert

  'Hier volgen wat van die bewijzen:

  Feit # 1 Zuster Lucia geeft twee versies van de woorden die O.L.Vrouw van Fatima tegen haar sprak in Haar verschijning van 13 juni 1929:

  1. "Het moment is gekomen waarop God de Vader vraagt om samen met al de bisschoppen in wereld, Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart toe te wijden, om het op deze manier te redden."
  2. "Het moment is gekomen waarop God de Vader vraagt om de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart uit te spreken, en te bevelen dat al de bisschoppen in de wereld zich hierbij bij hem aansluiten op hetzelfde moment..."

  Feit # 2 Zuster Lucia schreef in een tekst die ze in 1930 aan Pater Gonçalves gaf:

  "De Goede God belooft een einde te maken aan de vervolging in Rusland als de Heilige Vader zich gewaardigt te bevelen dat al de bisschoppen van de katholieke wereld een plechtige en openbare daad van eerherstel moeten stellen en Rusland moeten toewijden aan de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria en als in ruil voor het einde van deze vervolging Zijne Heiligheid belooft de praktijk van de devotie van eerherstel (de eerste vijf zaterdagen) goed te keuren en aan te bevelen."

  Feit # 3 Zij schreef in een brief van 12 juni 1930:

  "Als de Heilige Vader zelf een plechtige daad van eerherstel stelt en Rusland toewijdt...en bovendien de bisschoppen van de katholieke wereld beveelt hetzelfde te doen."

  Feit # 4 Op 21 maart 1982 verklaarde Zuster Lucia in het bijzijn van de apostolische Nuntius van Lissabon, Aartsbisschop Portalupi, de bisschop van Leiria en Dokter Lacerda dat de Paus een datum moest kiezen waarop hij de bisschoppen van de hele wereld zou bevelen een openbare en plechtige daad van eerherstel te stellen en Rusland toe te wijden aan de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria, ieder in zijn eigen kathedraal en allemaal op hetzelfde moment als de Paus.

  Feit # 5 Op de middag van 19 maart 1983 ontmoette de apostolische Nuntius, Aartsbisschop Portalupi Zuster Lucia om vast te stellen wat Zuster Lucia precies te zeggen had over de toewijding van de wereld die de Paus had uitgevoerd op 13 mei 1982. Buiten de Nuntius waren er nog twee getuigen aanwezig, Dokter Lacerda en Pater Messias Coelho. Zuster Lucia verklaarde dat "de toewijding van Rusland niet uitgevoerd was op de manier die O.L.Vrouw had gevraagd" en ze voegde eraan toe: "Ik kon dit niet zeggen, want ik had de toestemming van de Heilige Stoel niet."

  In hetzelfde interview legde Zuster Lucia uit waarom de toewijding van de Heilige Vader van 1982 niet voldeed aan de wensen van O.L.Vrouw van Fatima:

  1. Rusland werd niet duidelijk genoemd als voorwerp van de toewijding.
  2. Elke bisschop had geen openbare en plechtigheid in zijn eigen kathedraal gehouden.

  Feit # 6 De toewijding van de wereld door de Paus op 25 maart 1984 vernoemde Rusland niet expliciet en elke bisschop vergezelde hem niet door een openbare en plechtige ceremonie in zijn eigen kathedraal. Zuster Lucia had al in 1983 de redenen opgenoemd waarom ook de toewijding van 1984 niet voldeed.

  Feit # 7 Op 20 juli 1987 zei Zuster Lucia aan Enrique Romero tijdens een interview dat later gepubliceerd zou worden, dat de toewijding van Rusland zoals gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima niet uitgevoerd werd.

  Feit # 8 In een interview dat verscheen in het septembernummer van Sol de Fatima, werd aan Zuster Lucia gevraagd of de Paus het verzoek van O.L.Vrouw in Tuy vervuld had door de wereld toe te wijden op 25 maart 1984. Zuster Lucia antwoordde: "Al de bisschoppen namen niet deel, en Rusland werd niet specifiek genoemd." De interviewer vroeg dan: "Dus de toewijding van Rusland is niet uitgevoerd volgens de wensen van O.L.Vrouw ?" Zuster Lucia zei: "Neen. Vele bisschoppen hechtten geen belang aan deze daad."

  Feit # 9 Paus Johannes Paulus II sprak op 25 maart 1984, nadat hij de wereld had toegewijd, O.L.Vrouw van Fatima twee keer toe. Hij gaf daarin duidelijk toe dat de toewijding die Zij gevraagd had nog steeds moest gebeuren. Zijn woorden, gepubliceerd in de Vaticaanse krant, L'Osservatore Romano, luidden: "Verlicht vooral de mensen waarvan U zelf onze toewijding en vertrouwen nog verwacht." Enkele uren later richtte de Heilige Vader zich weer tot O.L.Vrouw van Fatima in de Sint Pietersbasiliek: "We wensten deze zondag te kiezen om voor de akte van toewijding van deze wereld...van alle mensen, vooral degenen die grote nood aan deze toewijding hebben, van alle mensen waarvan U zelf onze akte van toewijding NOG VERWACHT."

  Onze bedenkingen bij deze feiten

  'Deze openbare verklaringen van de Heilige Vader tonen duidelijk aan dat de Paus zich zelf bewust is van het feit dat O.L.Vrouw van Fatima nog steeds wacht op de uitvoering van de toewijding.'

  'In feit # 1 hebben we de eigen woorden van de Heilige Maagd, die uitleggen dat God vraagt dat de Paus alle katholieke bisschoppen beveelt Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. In feiten # 2 en # 3 hebben we een met de hand geschreven tekst van Zuster Lucia die exact hetzelfde specificeert als de Heilige Maagd, namelijk dat de Paus alle katholieke bisschoppen moet bevelen Rusland toe te wijden.'

  'In feit # 4 hebben we een officiële en openbare verklaring van Zuster Lucia die expliciet dezelfde vereisten vernoemt die ze al 50 jaar lang consequent volhoudt, namelijk dat O.L.Vrouw eist dat de Paus alle katholieke bisschoppen van de wereld beveelt Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria.'

  'Op 13 mei 1982 heiligde wijdde de Paus de wereld toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Het bewijs in feit # 5 bevestigt dat Zuster Lucia, die haar Godsgegeven missie uitvoert om het verzoek van de Heer (en O.L.Vrouw) aan Zijn gezanten bekend te maken, verklaart dat de toewijding van 1982 niet voldeed aan de wensen van O.L.Vrouw omwille van twee redenen:

  1. Rusland werd niet ondubbelzinnig als het voorwerp van de toewijding genoemd.
  2. Elke bisschop nam niet deel op een plechtige en openbare manier.

  "In 1985 zegt Zuster Lucia dat de toewijding van 25 maart 1984 NIET aan de vereisten van O.L.Vrouw voldeed omwille van dezelfde twee redenen." (Feit # 8)'

  'In feit # 9 erkent de Paus in het openbaar dat de toewijding zoals gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima nog niet uitgevoerd werd. Het is zeer vreemd dat Pater Fox bij zijn weergave van de toespraak bij de toewijding van de Paus op 25 maart 1984, dit kritiek deel van de tekst wegliet.'

  Deze bewijzen kunnen niet genegeerd worden

  'Tot nu toe heeft Pater Fox de bewijzen die hierboven opgesomd werden niet duidelijk en direct weerlegd. (De lezer moet in gedachten houden dat deze bewijzen al gepubliceerd werden in voorbije nummers van de Fatima Crusader). De bewijsvoering die ik voorgesteld heb kan niet onontvankelijk verklaard of genegeerd worden: Het zijn de woorden van Zuster Lucia, de Paus en de Heilige Maagd Zelf.'

  'Het lijkt erop dat Pater Fox tot nu toe altijd de confrontatie met de al gepubliceerde bewijzen uit de weg is gegaan, wanneer hij de redenen geeft waarom hij gelooft dat de toewijding zoals gevraagd door O.L.Vrouw van Fatima al uitgevoerd werd. De uitspraken van Pater Fox doen een enorme verwarring en een goedgelovigheid buiten alle proportie vermoeden; maar zijn weigering om op de beschuldigingen en de argumenten die wij gepubliceerd hebben in nummer na nummer, te antwoorden, suggereert iets dan anders dan enkel domheid.'

  'In 1990 werd de hierboven geciteerde tekst in de Fatima Crusader gepubliceerd. Pater Fox heeft ruimschoots de mogelijkheid gehad om op de negen punten die ik anderhalf jaar geleden opwierp, te antwoorden. We hebben hier duidelijk niet te maken met enkel domheid, maar met een gebrek aan eerlijkheid van de kant van Pater Fox, aangezien hij tot vandaag weigert de feiten en argumenten te weerleggen die anderhalf jaar geleden in mijn artikel The Fatima Consecration Hoax verschenen in het winternummer van de Fatima Crusader van 1990.'"

  "Ik denk dat Pater Paul Leonard de Kerk een grote dienst heeft bewezen door aan te tonen dat het standpunt van Pater Fox volledig onhoudbaar is. Pater Fox heeft ondanks het feit dat hij er twee keer toe uitgedaagd werd door Pater Paul en de Fatima Crusader, nooit geantwoord omdat hij niet kan antwoorden, tenzij om te erkennen dat de toewijding van Rusland nooit uitgevoerd werd."

  "Buiten die van Pater Fox, zijn navolgers en leraren, is er geen andere officiële stellingname. De Kerk heeft nooit verklaard dat de toewijding uitgevoerd werd. Integendeel, op twee aparte gelegenheden heeft Johannes Paulus II openbaar erkend dat de toewijding van de wereld op 25 maart 1984 niet voldeed aan het verzoek van O.L.Vrouw van Fatima." (Zie de krantenknipsels uit L'Osservatore Romano van 26 maart 1984 bij de fotoreeks).

  "Geen enkele autoriteit heeft op een officiële manier verklaard dat O.L.Vrouw nooit gevraagd heeft om de toewijding van Rusland. Geen enkele autoriteit heeft ooit officieel verklaard dat de Kerk, de Paus en de bisschoppen niet verplicht zijn te gehoorzamen. Integendeel, op 13 mei 1982 zei Paus Johannes Paulus II in het openbaar dat 'de boodschap van Fatima een verplichting voor de kerk inhoudt.'269 Paus Pius XII zei: 'Nu is de tijd van twijfel omtrent Fatima voorbij, het is nu tijd voor actie.270"'

  "Al wat we doen is simpelweg verklaren, herhalen en uitleggen wat de Pausen en O.L.Vrouw van Fatima zeiden door de boodschap van Fatima. Onze vijanden noemen dit verdeeldheid zaaien omdat het ingaat tegen hun private plannen, die tegenstrijdig zijn met de openbaar uitgesproken en goedgekeurde plannen van de Heer en O.L.Vrouw voor de Kerk en de wereldvrede. Door deze sterke oppositie van enkele goed georganiseerde elementen in het Vaticaan, denkt Paus Johannes Paulus II dat zijn handen gebonden zijn tot hij meer steun krijgt."

  "Velen kiezen de kant van Fatima niet omdat ze er niets over weten of omdat ze verward zijn door de bedrieglijke propaganda die de anti-Fatima krachten verspreiden. Het spijt me ten zeerste dat O.L.Vrouw nog niemand heeft gevonden die bereid gevonden werd en er toe in staat is om de wereld en de kerkelijke hiërarchie de enige oplossing te tonen die er is om oorlog, vernietiging, martelingen, slavernij en afvalligheid te vermijden. Laten we bidden dat O.L.Vrouw erin slaagt om de boodschap zo effectief mogelijk te verspreiden, zodat welwillende mensen er overal naar zouden handelen vooraleer het te laat is."

  "Om terug te komen op jouw vraag waarom ons werk, de verspreiding van de volledige boodschap van Fatima, zo belangrijk is, zeg ik dat dit het geval is omdat we op zo'n historisch kruispunt leven, 'de definitieve confrontatie tussen de Kerk en de antikerk, tussen het Evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de antichrist.' Fatima is onze enige hoop."

  "Ik besluit met twee adviezen van Jezus, die Hij door de Fatima boodschap gegeven heeft : 'Bid veel voor de Heilige Vader, hij zal het doen, maar het zal laat zijn.' Het is al erg laat. We moeten bidden, en onthouden dat Jezus ook aan Zuster Lucia zei dat 'het nooit te laat is om zijn toevlucht te nemen tot Jezus en Maria.'"  Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network