Hoofdstuk 3

De waarheid zal u vrij maken

Ik heb met een paar van uw critici gesproken en zij zeiden: "U verwekt verdeeldheid en schandalen op, u tast het prestige van de Heilige Stoel aan, u bent tegen de Heilige Vader, u hebt een verkeerde visie op de rol van de leken en de hiërarchie, u verspilt uw tijd en middelen; door aan te dringen op de verkondiging van de volledige boodschap van Fatima en vooral door aan te dringen op de toewijding van Rusland."
Wat is uw reactie op deze kritiek ?

"Deze opmerkingen zijn allemaal zo algemeen dat er een afzonderlijk boek zou nodig zijn om ze allemaal te weerleggen. Hier hebben we echter niet de tijd om dat te doen."

"Ik zou eerst willen opmerken dat ik sommige van deze kritieken al uitgebreid behandeld heb in The Fatima Crusader en dat andere weerlegd worden in mijn boek World Enslavement or Peace" (Wereldslaverij of vrede).

"Ten tweede ga ik om mijn antwoord te beperken tot een redelijke lengte geen uitleg geven over de 'katholieke begrippen'. Aan degenen die buiten de gemeenschap van het katholieke geloof staan, zal ik graag verdere uitleg geven als ze met mij contact opnemen. Mijn antwoord zal nooit de agnostici en atheïsten bevredigen omdat ze geen enkele gemeenschappelijke basis erkennen waarop wij een overeenkomst zouden kunnen bouwen. Hen kan ik alleen maar zeggen dat het niets kost om de toewijding uit te voeren. Als er niets gebeurt, zou er nog niets verloren zijn. Als de zegen van wereldvrede volgt, zouden zij moeten beseffen dat het alleen door Goddelijke tussenkomst is dat zij teweeggebracht werd."

"Welwillende mensen die niet tot de hierboven vermelde categorieën behoren en die moeilijkheden hebben om de waarheden en bewijsvoering die ik aanhaal te volgen, nodig ik uit om mij te schrijven, zodat we hun vragen kunnen beantwoorden."

"Aangezien Paus Johannes Paulus II heeft gezegd dat de boodschap van Fatima ieder mens aanbelangt en aangezien wij het enige wereldwijde apostolaat van O.L.Vrouw van Fatima zijn dat dagelijks vele mensen bereikt door radio, televisie, boeken, magazines en het internet (zie adres in Appendix I), proberen we ernstige vragen te beantwoorden met een volledig en eerlijk antwoord. Er is geen enkele vraag over Fatima en het apostolaat die niet beantwoord kan worden. De waarheid staat aan onze kant, of meer precies, wij staan aan de kant van de waarheid."

"Aan alle vraagstellers zeg ik, als je de volledige waarheid omtrent Fatima kent, zou je moeten begrijpen waarom wij geen andere keuze hebben dan de waarheid te prediken, dan aan te dringen op de bekendmaking van de waarheid, dan het recht van iedereen om de waarheid te horen, te kennen en te verspreiden, te verdedigen."

"De Heer zei: 'De waarheid zal u vrij maken (Joh. 8:32). De nieuwe codex van het kerkelijk recht zegt ook dat iedereen het recht heeft de waarheid te zoeken. Het is niet de Kerk die dat recht verleent, niet de Paus, de bisschop, de President of de Eerste Minister, maar het is God Zelf die ons het recht geeft de waarheid te zoeken, te kennen en te volgen. God eist zelfs dat we de waarheid zoeken, kennen en volgen, omdat dat onze heilige plicht is."

"Degenen die beweren dat ze Fatima kennen, maar toch onze vastberadenheid in verband met haar verkondiging in vraag stellen, zijn in feite onwetend, ook al hebben ze goede bedoelingen. Ze zijn het allergevaarlijkst omdat ze denken dat ze kennis hebben en tegelijkertijd oprecht (in hun onwetendheid) verder gaan met hun aanvallen tegen degenen die God, O.L.Vrouw en de waarheid dienen."

"Als hun onwetendheid niet echt is, maar voorgewend wordt, zijn ze kwaadaardig. Als ze op een of andere manier zelf schuld dragen voor hun eigen onwetendheid, bijvoorbeeld door niet te willen leren, door op valse 'experts' te vertrouwen, door te weigeren een ander standpunt te begrijpen omdat dit hun levensstijl of de eisen van hun vrienden in gevaar brengt, dan is hun onwetendheid schuldige onwetendheid en spreekt ze hen niet vrij op de Dag des Oordeels. De mate waarin ze zelf schuldig zijn aan hun onwetendheid, is de mate waarin God hen verantwoordelijk zal houden voor de schade die zij aan de zaak van Fatima toebrachten."

"Alleen God kan oordelen of de daden van bepaalde bureaucratische autoriteiten in de Kerk te wijten zijn aan kwaadaardigheid of onwetendheid. God zal al degenen die achter gesloten deuren, fluisterend aan anderen met macht bevelen de zaak van O.L.Vrouw van Fatima en Pater Gruner niet te helpen, veroordelen. Ze beschuldigen mij ervan verdeeldheid te zaaien in de Kerk ook al weten ze (of zouden ze moeten weten) dat zo'n zaak beoordeeld moet worden door de Congregatie voor de Geloofsleer. Insiders in het Vaticaan die tegen mijn apostolaat en O.L.Vrouw van Fatima zijn, weten dat ik dingen zal zeggen die hen niet aanstaan, en daarom willen ze me het zwijgen opleggen. Toch zeg ik niets immoreel of illegaal en moeten ze me indirect aanvallen."

"Zoals Chris Ferrara in zijn toespraak op Fatima 2000 (Zie Fatima Crusader nummer 54) aantoonde, hebben mijn vijanden een totaal onrechtvaardige wettelijke procedure tegen me gestart. De bureaucraten die me willen doen zwijgen maar geen wettelijke grond hebben om dit te eisen, hebben zelf de wet overtreden door: 1) Mij te vervolgen door, onder andere, lasterlijke uitspraken in de pers; 2) Voor te wenden onpartijdige rechters te zijn in de zaak die ze zelf gestart hadden; 3) Dan te beslissen dat ik ongehoorzaam ben, terwijl zij het zelf fysiek en moreel onmogelijk voor me gemaakt hebben te gehoorzamen en een nieuwe bisschop te vinden om me te incardineren; 4) Bijgevolg op basis van mijn 'weigering' aan dit eerste bevel 'te gehoorzamen' te oordelen dat ik het zwijgen moet opgelegd worden om mijn eerste ongehoorzaamheid weer goed te maken."

"Er zijn ambtenaren die zich bevoegdheden toeëigenen die hen niet toekomen. Ze beweren wijs te zijn, en doen alsof ze 'rechters in Israël' zijn, terwijl ze de procedures weigeren te volgen die hen moeten beschermen tegen het maken van fouten tegenover de beklaagde. Ze zijn schuldig zoals de Farizeeërs van vroeger schuldig waren omdat ze weigerden de procedures te volgen die ontworpen waren om hen ervan te weerhouden verkeerd te oordelen over de 'Onschuldige van de Heer', de Messias."

"Maar om weer ter zake te komen - Als de mensen Fatima kenden, zouden ze weten dat alléén door O.L.Vrouw en door gehoorzaamheid aan Haar plechtig verzoek, dat de Paus en de bisschoppen Rusland moeten toewijden, en alleen door deze gehoorzaamheid aan Haar verzoek, dat Rusland plechtig, publiek, expliciet, exclusief, op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip door de Paus en al de katholieke bisschoppen toegewijd moet worden, er vrede zal zijn in de wereld en er miljoenen zielen zullen gered worden."

"En als deze gehoorzaamheid er niet is, zullen oorlogen, zowel kleine als grote, over heel de wereld verder woeden. Miljoenen zielen die anders gered zouden worden, zullen door hun eigen gebrek aan samenwerking met genade voor eeuwig in de Hel blijven vallen. En onder hen zullen er waarschijnlijk zijn die Fatima in hun onwetendheid of kwaadaardigheid tegenwerkten."

"Als het verzoek van O.L.Vrouw niet op tijd ingewilligd wordt, zullen 'verschillende (ganse) naties vernietigd worden'250 en zal de rest van de wereld tot slaven van de militante atheïsten worden."

"Hoe kunnen wij en de rest van de wereld, als er zoiets geweldigs bereikt kan worden en zoiets kwaads vermeden moet worden, niet blijven aandringen, publiceren, verspreiden, vragen en anderen overtuigen om met alle geoorloofde middelen mee te werken om de toewijding van Rusland teweeg te brengen zoals gevraagd werd door Onze hemelse Moeder, Onze hemelse Koningin, die het recht en de macht heeft om ons te bevelen hiervoor te bidden, te werken en te offeren."

"Al degenen die nog steeds protesteren lijken de Farizeeërs te zijn vergeten.. Ze vervallen in farizeïsche schandalen. Eigenlijk zeggen ze: 'Aangezien jouw activiteiten ons schandaliseerden, moet je ermee stoppen want we worden geschandaliseerd.' Ik beantwoord hen zoals Jezus deed: 'Negeer hen: zij zijn blind en leiders van blinden, en beiden zullen in de put vallen.' (Mt. 15:13)"

Dit zijn krasse woorden. Hoe kan u ze rechtvaardigen ?

"Onthoud dat ik begonnen ben door aan te wijzen dat we het hebben over mensen die weten, of beweren te weten, of zouden moeten weten hoe de volledige Fatima boodschap luidt. Als ze het niet weten, dan zijn ze het aan hun eeuwige redding verschuldigd om het te weten te komen voor ze degenen die de boodschap verspreiden, veroordelen."

"Ik zal het verder uitleggen. Er zijn drie soorten ergernis.251 Elke variëteit verschilt grondig van de andere, en wat we moeten doen wanneer we geconfronteerd worden met de derde soort verschilt ook van wat we moeten doen als we met de eerste twee soorten geconfronteerd worden."

"De eerste variëteit is 'ergernis in zichzelf', de tweede 'ergernis van de kleinen', en de derde is de 'farizeïsche ergernis'. Het is belangrijk om de drie te kunnen onderscheiden. Het is vooral belangrijk om het essentieel verschil tussen de 'farizeïsche ergernis' en de 'ergernis van de kleinen' te kennen, want er zijn farizeeërs die zichzelf 'kleinen' noemen, en we mogen niet in dit sinistere manoeuvre trappen."

"Vooraleer ik verder ga, wil ik je geruststellen; alles wat ik zeg over de drie soorten ergernis heeft direct te maken met de vraag die je stelde en de kritiek dat ik het prestige van de Heilige Vader zou aantasten."

"We spreken over de eerste soort, 'ergernis in zichzelf', wanneer een persoon iets doet dat in strijd is met de Wet van God, en een ander persoon die hem dit ziet doen het slechte voorbeeld volgt. Bijvoorbeeld, als de eerste persoon iets uit een winkel steelt, is de tweede persoon, die zijn voorbeeld volgt, schuldig aan de zonde van diefstal. De eerste persoon is echter schuldig aan de zonde van diefstal én de zonde van ergernis. Als een derde persoon zou stelen omdat hij het slechte voorbeeld van de tweede volgt, is de tweede persoon ook schuldig aan de zonde van ergernis. Dit is de 'ergernis in zichzelf.'"

"De tweede variëteit is de 'ergernis van de kleinen.' Dit is iets anders dan het eerste omdat de persoon die deze ergernis geeft niet de Wet van God overtreedt door wat hij zelf doet, maar alleen omdat een 'kleine' die zijn daad verkeerd interpreteert, de zonde doet die hij dacht dat de eerste persoon deed."

"Dit klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk vrij simpel. De H. Paulus legt het in de Heilige Schrift uit aan de hand van een voorbeeld.252 Een katholiek, die zijn geloof erg goed kent, en bijgevolg weet dat 'afgoden geen goden zijn', dat vlees dat aan afgoden geofferd wordt niet echt veranderd is, en dat al het vlees bestaat omdat de ene ware God het schiep voor de voeding van de mens zoals Genesis zegt, beseft dat hij geen zonde zou doen als hij vlees zou kopen dat geofferd werd aan afgoden in het heidense Griekenland of Rome."

"De H. Paulus bevestigde dat dit geen zonde zou zijn voor die goed geïnformeerde katholiek. Als een 'kleine' dit echter zou zien en deze 'kleine', een slecht gevormde katholiek, de valse conclusie zou trekken dat de goed geïnformeerde katholiek offers bracht aan afgoden en deze arme en slecht gevormde katholiek zelf echt zou gaan offeren aan afgoden, dan zou de 'kleine' geërgerd zijn."

"Dit is 'de ergernis van de "kleinen"', en hoewel de daad van vlees kopen en eten dat geofferd werd aan afgoden op zichzelf niet verkeerd was voor degene die het onderscheid kan maken - was het niettemin toch verkeerd omdat de 'kleine' die dit zag, een zonde pleegde. De eerste persoon in dit voorbeeld is dus schuldig aan de zonde van het ergeren van een 'kleine'."

"Het is belangrijk om op te merken dat het goede dat bereikt kan worden door het eten van het vlees, erg klein was in vergelijking met het kwade gevolg. Dat de 'kleine' zodanig misleid werd dat hij zijn ziel verloor. Het weinige goed waartoe het eten van het vlees aanleiding gaf, kon op een andere manier bereikt worden, zoals naar een andere slager gaan die geen vlees verkocht dat aan afgoden geofferd werd. We moeten zorg dragen voor de "kleinen", die slecht opgeleid zijn, zwakke geesten hebben en het verschil tussen twee daden die vergelijkbaar zijn niet kunnen opmerken."

"Maar dat wil niet zeggen dat we met alles moeten ophouden omdat iemand roept: 'Ik wordt geërgerd door wat je doet en wat je zegt!' Er zijn momenten waarop we verder moeten gaan ondanks hun ergernis, omdat ze zich gedragen als de Farizeeërs. We moeten in zo'n geval, zoals Jezus, zeggen: 'Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.' (Mt.11:6)"

"Zie je, de eerste morele wet is duidelijk verwant aan het principe 'Doe goed en vermijd het kwade'. We worden niet alleen bevolen het kwade te vermijden, maar ook het goede te doen. Het is omwille van dit eerste principe dat we het goede dat voor ons staat moeten doen, zelfs als de Farizeeërs uitroepen dat we moeten stoppen en ons vertellen dat ze geschandaliseerd worden. Zelfs als de Farizeeërs ons voor de rechtbanken van de Staat of de Kerk dagen en een 'rechtvaardige' straf over ons uitspreken, zoals ze deden met de H. Jeanne d'Arc. Ze werd veroordeeld door een kerkelijke rechtbank, maar ze is vandaag een kerkelijke heilige, omdat ze, ondanks de Farizeeërs, volhardde in haar goede daden."

"Wanneer spreken we dan over een 'farizeïsche ergernis' ? Wanneer een persoon een belangrijke goede daad stelt en de Farizeeër er een stokje voor wil steken omdat hij het er niet mee eens is, ofwel op dat moment, ofwel op die plaats, ofwel op die manier."

"De Heer genas op de Sabbat. De Farizeeërs zeiden dat hij omwille van de wet moest stoppen, dat hij dus niet de goede daden van genezing mocht uitvoeren op de Sabbat. De Heer deed het toch. Hij toonde de Farizeeërs ook aan dat ze een dubbele standaard gebruikten om Zijn goede daden af te wegen tegen de goede daden die ze wel toelieten door hun menselijke tradities, zoals een man hard laten werken op de Sabbat om zijn ezel uit een put te trekken. Als dit geoorloofd was, hetgeen de Heer ook niet ontkende, was het dan niet duidelijk dat het goede dat Hij bereikte op de Sabbat, namelijk een man uit een put van ziekte, blindheid of kreupelheid trekken, ongetwijfeld een betere daad was en bijgevolg ook toegelaten op de Sabbat ? De Farizeeërs toonden hun slechte wil door hun weigering deze eerlijke vraag van de Heer te beantwoorden. Als ze dat wel deden, zouden ze de waarheid in wat Hij zei en de het intrinsieke goed in Zijn daden moeten erkennen en bijgevolg moeten toegeven dat Hij geen wet overtrad door die goede daden op de Sabbat uit te voeren."

"De les hier is dat we allemaal zo veel mogelijk goed moeten doen ondanks de Farizeeërs die ons zeggen dat ze geschandaliseerd zijn. Ondanks de vermomming die de Farizeeërs zich aanmeten, zij het die van 'kleinen' die beweren geërgerd te zijn, zij het die van aartsbisschoppen in het Vaticaan die aan kerkelijke advocaten zeggen mij niet te verdedigen in de apostolische Signatura omdat wat ik zeg 'verdeeldheid zaait'. Ik ben schuldig aan het 'zaaien van tweedracht' omdat hetgeen ik doe de volgelingen van O.L.Vrouw scheidt van die van de duivel."

Pater Gruner, denkt u dat iedereen die tegen de bekendmaking van de volledige boodschap van Fatima en vooral de toewijding van Rusland is, een volgeling van de duivel is ?

"Ik benadruk het nog eens, ik veroordeel de harten van mensen of hun intenties niet, tenzij ze die expliciet verklaren. Niet elke tegenstander, en waarschijnlijk niet eens de meerderheid van de tegenstanders van het plechtige verzoek van O.L.Vrouw doen dit omdat ze satanisten of duivelaanbidders zijn. Maar al degenen die het bevel van de Moeder van God door hun daden, woorden of weglatingen tegengaan, helpen en volgen in die mate de duivel, omdat ze doen wat de duivel wil dat ze doen. Satan weet immers dat wanneer het verzoek van O.L.Vrouw vervuld wordt, het rijk van de duivel op aarde ten einde zal zijn, volledig vernietigd door de triomf van O.L.Vrouw, die alleen verwezenlijkt kan worden als de Paus Haar bevel om Rusland toe te wijden opvolgt op de aangegeven manier."

"Er is veel holle kritiek, uitgesproken door sommige priesters of leken die eigenlijk beter zouden moeten weten. Misschien schat ik hun intelligentie te hoog in, of misschien zijn ze gewoon overwerkt en vermoeid, maar hun opmerkingen moeten weerlegd worden opdat hun fouten geen 'kleinen' zouden beïnvloeden."

"Degenen die zeggen dat ik het prestige van de Heilige Vader en de Heilige Stoel aantast en veel geld en tijd verspil, zeggen eigenlijk: 'Laat de hele wereld in slavernij leven. Laat de vertegenwoordigers van Christus en de Kerk naar de guillotine gebracht worden zoals Jezus waarschuwde. Laat ganse naties vernietigd worden, van de aardbodem geveegd worden. Laat miljoenen zielen, die gemakkelijk gered zouden kunnen worden, voor eeuwig verloren gaan in de Hel. Laat je moeder, vader, zuster, broeder, vrouw, man en kinderen gemarteld, verkracht, gevangen genomen en vermoord worden, eerder dan een paar mensen even in verlegenheid te brengen."

"Het verschil is duidelijk - het goede dat bereikt kan worden door luider, langer en duidelijker te roepen is onmetelijk groot. Het kwaad dat ik volgens hen veroorzaak is onbestaande. Ik moet de woorden van de Heer volgen en hun negeren want zij zijn blind en leiden de blinden."

"Zoals de H. Paulus ook zegt aan de blinde harten: '...ziende zal je zien en niet opmerken.' (Handelingen 28:26)"

"Als ze niet blind zijn, maar alleen maar onwetend, herinner ik hen aan hun plicht de hele waarheid omtrent Fatima te weten te komen. Laat hen een boek van Broeder François, Broeder Michel of mijzelf lezen. Als ze nog steeds niet overtuigd zijn, laat ons dan ons intellectueel standpunt verdedigen voor onpartijdige rechters, terwijl de onpartijdige regels van het debat tot op de letter gevolgd worden. Iedereen van goede wil kan de hele waarheid omtrent Fatima en onze gemeenschappelijke plicht leren kennen om de boodschap te bevorderen zonder hinder van de Farizeeërs op om het even welk niveau van de Kerk - van leek tot de Heilige Stoel zelf."Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network