Hoofdstuk 2

Waarom de open brief ?

Pater Gruner, denkt u dat de open brief aan de Paus van 12 juli 1995 u dichter bij uw levensdoel heeft gebracht ?

"Ja, ik denk dat dat inderdaad al gebeurd is. Maar zal het werkelijk slagen ? Dat hangt er vanaf. Laat het me even uitleggen."

"Laat me eerst opmerken dat we hier niet zijn om de Paus of de bisschoppen te verwijten dat ze het verzoek van O.L.Vrouw van Fatima niet uitgevoerd hebben. Het is ook ons doel niet om de schuld bij al de anderen te leggen zodat we ons zelf goed kunnen voelen. We moeten allemaal, leken, priesters, bisschoppen, kardinalen en zelfs de Paus, beseffen dat we samen in dit schuitje zitten. In feite treffen de beloningen of straffen voor goede en slechte daden niet alleen katholieken, maar iedereen, elke man, vrouw en elk kind op de wereld van vandaag en morgen. Iedereen, heilige en zondaar samen, priesters, bisschoppen en leken, zal vernietigd of gevangen genomen worden tenzij het Fatimaverzoek ingewilligd wordt."

"Het is van belang van deze tijd te beseffen dat we zijn zoals het volk van God, staande aan de oevers van de Rode Zee,247 en dat het leger van Godhatende militante atheïsten, wereldse humanisten, new age fanatici, vrijmetselaars en marxisten, om er maar een paar te noemen, zich verzamelt om iedereen die het niet eens is met hun standpunt te doden of gevangen te nemen."

"Er is geen hoop en geen menselijke oplossing, we kunnen niet ontsnappen aan hun klauwen tenzij door de verzoeken van O.L.Vrouw van Fatima te gehoorzamen; meer specifiek, door het bidden van de rozenkrans, de praktijk van de vijf eerste zaterdagen in ere te houden, de bekering van de harten van genoeg mensen tot het katholieke geloof en vooral door de gehoorzaamheid van de Paus en de bisschoppen om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria."

"Als we dit doel niet op tijd bereiken, zullen we tot slaven gemaakt worden, gevangen genomen worden, verarmen, gemarteld en gedood worden en zullen hele naties vernietigd worden. Tenzij we ons bewust worden van de oplossing en de hoogdringendheid van de zaak, zou de mensheid in deze geweldige straf kunnen terecht komen en nog steeds niet weten waarom het allemaal gebeurde."

"Dus is het van groot belang om erover te blijven praten, het te blijven publiceren en het te blijven benadrukken; openbaar en privaat; te pas en te onpas; in de hoop en verwachting dat uiteindelijk voldoende mensen op de hoogte geraken."

"Weer moet ik benadrukken dat we hier niet zijn om iemand met de vinger te wijzen, maar we moeten wel onze lessen uit de geschiedenis trekken zodat we niet gedoemd zijn dezelfde fouten te herhalen. Sinds 1917 hebben we de Spaanse Burgeroorlog gehad met 1,5 miljoen doden, de Tweede Wereldoorlog met 50 miljoen doden, de Koreaanse Oorlog, Vietnam, Afghanistan, het conflict in de Perzische Golf, Palestina, Bosnië, Somalië en nog vele andere conflicten te talrijk om hier allemaal op te noemen. Allemaal omdat het plechtige verzoek om de toewijding van Rusland niet werd uitgevoerd sinds O.L.Vrouw het vroeg op 13 juni 1929."

"Het is niet denkbeeldig dat de Derde Wereldoorlog eraan komt, dat er nog veel meer lokale, regionale en wereldconflicten zouden uitbarsten en nog steeds zouden de mensen niet weten waarom het gebeurt en wat eraan gedaan kan worden."

"Tachtig jaar geleden waren er mensen die in de Eerste Wereldoorlog meevochten omdat hen beloofd was dat deze strijd het einde van alle oorlogen zou betekenen. Maar het is duidelijk dat de oplossing om wereldvrede te bereiken niet vanuit de hoek van Wereldoorlog I of de Verenigde Naties die op Wereldoorlog I volgden, moet verwacht worden."

"In Duitsland waren er mensen die zo benadeeld werden door het Verdrag van Versailles in 1919 na Wereldoorlog I dat ze bijna in de armen van Hitler en zijn "redding van de Duitse natie" gedreven werden. Dit eindigde ook rampzalig, niet alleen voor de hele wereld, maar ook voor hen."

"Dan zijn er de idealisten en de hebzuchtigen die betrouwden op de communistische oplossing, die eigenlijk de strijd inhield tegen iedereen die geen deel uitmaakte van de communistische alliantie. Deze 'oplossing' van Marx, Lenin, Stalin, Gorbachow,... om de wereldvrede te bereiken, is de grootste en ergste ramp geweest waarmee de mensheid ooit geconfronteerd is: meer dan 150.000.000 doden, uitgevoerd en gerechtvaardigd in naam van hulp aan de armen, wereldvrede en voorspoed."

"Vrede noch voorspoed waren het resultaat van deze enorme menselijke opoffering en de miljarden dollars die Rusland spendeerde om haar oorlog tegen God en de mensheid te verspreiden. Een oorlog die nog steeds, ondanks de huidige propaganda, meer dan 1 miljard mensen gevangen houdt in China, Noord-Korea en andere plaatsen."

"Dan zijn er zij die hun hoop en geloof in democratieën stelden en hun wereldse politieke leiders vertrouwden. Ondertussen hebben de christelijke burgers van het westen zich neergelegd bij de overname van christelijk Oost-Europa door de Godhatende communisten tussen 1945 en 1956 en hebben ze China in 1949 aan de communisten geleverd."248

"De verdediging van Oost-Europa en meer specifiek Polen was de reden die men gaf voor de oppositie tegen Hitler in 1939, ten koste van 50 miljoen levens. Bij de Yalta-overeenkomst in 1945 werden Polen en Oost-Europa echter zomaar aan de Sovjets overgedragen, zonder dat de mensen in Polen of de Westerse democratieën geraadpleegd werden. Op die manier riepen de wereldse democratische "staatsleiders" en diplomaten ons ten oorlog om Polen uit de handen van Hitler te redden, om het land daarna aan Stalin te geven, even erg, zo niet erger dan Hitler."

"Na de Tweede Wereldoorlog werd de volkeren van de wereld keer op keer de idee verkocht dat vrede bereikt en onderhouden kan worden door de Verenigde Naties, ondanks hun trieste geschiedenis van oorlog en vernietiging. Dit feit werd al in verschillende boeken gedemonstreerd."

"Dan is er het wereldse ideaal van wereldvrede door de communisten te bestrijden met enkel economische en militaire middelen. Miljarden dollars werden gespendeerd aan deze onderneming en miljoenen levens werden opgeofferd in deze continue strijd die soms even succesvol lijkt te zijn en dan weer een verloren zaak blijkt. Maar terwijl de westerse democratieën en de westerse wereldse idealisten de overwinning opeisen, negeren dezelfde wereldse krachten dat ondanks het feit dat het communisme geen meerderheid van de Amerikaanse burgers kon doden op het slagveld, het er wel in geslaagd is, in hun culturele oorlog de zonde van abortus zo succesvol te verspreiden, dat er vandaag meer dan 30 miljoen burgers dood zijn omdat 'in het land van de vrijen en de thuis van de moedigen', waar niemand van het leven zou beroofd mogen worden, zonder een gepast proces, meer dan 30 miljoen Amerikanen in feite vermoord werden in de moederschoot, zonder dat enige wet hen beschermde. En de slachtpartij gaat verder."

"En andere Westerse democratieën zoals Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië... hebben zich ook overgegeven in de culturele oorlog aan de militante atheïsten die deze oorlog gestart hebben en meedogenloos tegen ons blijven voeren. Deze oorlog van ideeën en sociale praktijken tegen God en de mensheid werd door Rusland gestart en blijft vanuit Rusland gevoerd worden. Naargelang onze huidige graad van succes tegen deze fouten, zullen wij, als we oud zijn, in de Westerse democratieën vertellen hoe vrij we zijn nu onze kinderen en kleinkinderen ons door euthanasie mogen vermoorden, in plaats van te sterven op het moment en de plek die God bedoeld had."

"Ongetwijfeld zullen de duivel en de domme mensen nog 5, 10, 100 of 1.000 oplossingen kunnen bedenken om wereldvrede te brengen en zullen zij nog miljarden spenderen om hun belachelijke wereldse oplossingen uit te voeren terwijl de enige weg naar wereldvrede ongekend is, of in het geval waar hij wel gekend is, hij genegeerd wordt."

"Als er al eens een stem opduikt die zegt: 'Laten we naar de Fatima oplossing kijken, we kunnen het op zijn minst proberen,' kunnen de antigod krachten en wereldse humanisten erop rekenen dat zowel Farizeeërs in de Kerk en in de Vaticaanse bureaucratie, als de Farizeeërs die beweren dat ze van O.L.Vrouw van Fatima houden, zullen uitroepen: 'Schaam u, schaam u, u bent geld aan het verspillen'; 'Schaam u, schaam u, u verdeelt de Kerk, u tast het prestige van de Heilige Stoel aan'; 'Schaam u, schaam u, je vecht tegen een ander Maria apostolaat'; 'Schaam u, schaam u, u gehoorzaamt uw bisschop niet.' Zij blijven roepen: 'Schaam u, schaam u' met al de andere belachelijke redenen die zij aanhalen om te bewijzen dat we de enige oplossing die wereldvrede brengt, niet mogen benadrukken, uitzenden of publiceren. De mensheid zou ook veroordeeld kunnen worden tot honderd jaren slavernij onder de militante atheïsten, beperkt tot een kind per gezin, zoals in China en tot het bestaan van vee dat alleen maar de gierige en machtsgeile leiders van de Nieuwe Wereld Orde, Verenigde Naties, Wereldkerk en de Wereldregering moet dienen."

"Mensen van verschillende delen van de wereld hebben op verschillende momenten opgekeken naar de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, Hitlerisme, communisme, de Nieuwe Wereld Orde, New Age; ze beloofden allemaal hun eigen 'merk van wereldvrede', te bereiken door wereldse middelen zoals: het spenderen van miljarden, legers met miljoenen manschappen op de been brengen, talloze bureaucraten inhuren en betalen, politici en diplomaten inzetten in de nationale en internationale organen van de wereld. Zij ondernemen menselijke vredesplannen, of komen op tegen de totalitaire oplossingen die andere mensen of de duivel zelf aandragen."

"Laat me herhalen dat het hele menselijke ras in gevaar is, tenzij de enige oplossing aangekondigd, gepubliceerd, benadrukt en uitgevoerd wordt. Dus, als we onze medemensen echt liefhebben, als we ons bewust zijn van onze plicht tegenover het algemene welzijn, als we God die ons beveelt onze medemensen lief te hebben echt liefhebben, niet alleen in woorden maar ook in daden, hoe kunnen we het dan niet uitschreeuwen, uitleggen en aandringen op de enige oplossing, zowel openbaar als privaat ?"

"Dit geldt niet alleen voor mijzelf en hen die officieel met ons apostolaat verbonden zijn, maar voor alle mannen, vrouwen en kinderen die begenadigd werden met begrip en kennis over de volledige boodschap van Fatima. Als genoeg mensen gehoorzamen en de boodschap van Fatima zoveel mogelijk verspreiden, zal O.L.Vrouw triomferen."

"In deze context zal elke redelijke publieke en private verspreiding van de boodschap van Fatima ons een klein beetje dichter bij het doel van wereldvrede, de redding van miljoenen zielen en de geweldige triomf van het heilig, moederlijk, liefhebbend, Onbevlekte Hart van Maria brengen."

"Om dit verder uit te leggen zal ik het Bijbelse voorbeeld van het uitverkoren volk van God van het Oude Verbond gebruiken om de situatie van het uitverkoren volk van God en het Nieuwe en eeuwigdurende Verbond te beschrijven."

"Het Oud Verbond was waarlijk van God, maar het was geen eeuwig verbond. Mozes zei dat die fysieke nakomelingen van Abraham die niet geloofden in de komst van de Profeet, dat wil zeggen Jezus Christus, afgesneden zouden worden van het uitverkoren volk en de beloften. Als ze Hem zouden aanvaarden zouden ze de erfgenamen worden van het Nieuw en eeuwigdurend Verbond. Sinds Jezus op de wereld is gekomen, geboren werd, leefde, stierf en weer verrees, is het Oud Testament voorbij. Maar de voorbeelden die in het Oude Testament werden gegeven, werden gegeven voor onze stichting en opvoeding en waren ook bedoeld als voorbereiding op het Nieuw Testament."

"Het verhaal van het volk van God aan de oevers van de Rode Zee is dus erg geschikt voor onze stichting en onze troost. Zoals je je herinnert, waren de Israëlieten machteloos tegen het Egyptische leger dat op hen toekwam met getrokken zwaarden, klaar om het volk van God af te slachten."249

"Ze konden nergens naar toe en konden zich niet verdedigen, toen God Mozes het bevel gaf zijn arm over de Rode Zee uit te strekken. Het hele volk hing af van het geloof en de gehoorzaamheid van een man, Mozes. Als hij niet had geloofd, of niet had gehoorzaamd, zou de hele natie Israël daar en toen uitgeroeid zijn."

"Wat er op die dag plaatshad is een nauwkeurig beeld van wat het volk van God in het Nieuwe en eeuwigdurende Verbond te wachten staat. Wij zijn machteloos. We zijn omsingeld en onze vijanden staan op het punt ons in te sluiten en te doden. Velen hebben niet opgelet en zien niet hoe dicht ze, de ware volgelingen van Jezus Christus van heel de wereld - bij de slachting staan."

"Maar als je zorgvuldig de propaganda van de Nieuwe Wereld Orde, de Wereldreligie, de New Agers en de Wereldse Humanisten en nog steeds fanatieke communisten leest zie je dat ze openlijk oproepen tot de dood van al de tegenstanders van hun 'Utopia'."

"Onder het mom van 'ecologische redenen' roepen ze openlijk op tot de vernietigen van 4,5 miljard mensen: dat is negen tienden van de huidige wereldbevolking. Dit is zo ongelofelijk dat ik van plan ben in de volgende Fatima Crusader een foto van de obelisk die vandaag in Elberton, Georgia staat te publiceren met hun intentie erbij in de steen gegraveerd. (Zie foto)"

"Eens de grotere lijnen gezien worden, eens de volledige boodschap van Fatima begrepen wordt, kunnen we niet geloven dat er iemand zou zijn die zijn of haar deel niet zou doen - of ten minste toch dat deel van het werk, dat hun zwakheid hen toelaat te doen om de kennis van en de gehoorzaamheid aan de precieze verzoeken van O.L.Vrouw van Fatima te verspreiden."

"Het is niet vereist dat de hele mensheid in het begin begrijpt en gehoorzaamt. Het is zelfs niet nodig dat de hele katholieke Kerk dit onmiddellijk doet, alhoewel hun gehoorzaamheid wel vereist wordt na de initiële triomf van O.L.Vrouw bij de bekering van Rusland."

"Wat is het dan dat dit voldoende aantal mensen moet doen en waaraan moeten zij gehoorzamen ? Laten we dit onderzoeken, want dit toont aan hoe we onze beperkte tijd, energie, financiën en invloed moeten aanwenden."

"Als je het van een kant bekijkt moet alleen de Paus gehoorzamen. Uiteindelijk hangt het af van de Paus, zoals het in het Oude Testament van Mozes, van zijn unieke, persoonlijke en officiële gehoorzaamheid afhing om het volk van God te bevrijden."

"Als onze open brief de Paus ervan overtuigd had te gehoorzamen, zou dat voldoende zijn geweest. De Heilige Vader wil gehoorzamen, maar vindt dat hij dit niet kan doen tot zijn bisschoppen te kennen hebben gegeven dat zij hem willen bijstaan wanneer hij uiteindelijk het bevel geeft Rusland samen met hem toe te wijden."

"Dus stuurden we de open brief naar alle katholieke bisschoppen ter wereld in zes talen. We stuurden hem ook naar 85.000 katholieke priesters die Engels spreken."

"We moeten hier opmerken dat er mensen zijn die beweren dat er andere overwegingen in het spel zijn die de Paus er eventueel van zouden weerhouden de verzoeken van O.L.Vrouw te vervullen. Uiteindelijk heeft de Paus onze gebeden nodig. Jezus zei: 'Bid veel voor de Heilige Vader, hij zal het doen (de toewijding van Rusland zoals gevraagd door O.L.Vrouw), maar het zal laat zijn.' We moeten bidden dat de politieke druk binnen en buiten de Kerk zodanig verandert dat de Paus zich vrij voelt de toewijding uit te voeren. Of we zouden eenvoudigweg kunnen bidden dat hij zijn vrees overwint en erop vertrouwt dat God en O.L.Vrouw zich bezig zullen houden met de kleine details die de weg nu versperren. Alle dingen zijn mogelijk voor God."

"Maar je vraagt je misschien af, als de Paus alleen maar gebeden nodig heeft, weet hij dat beter dan jij - waarom zegt hij er dan niets over ? Zuster Lucia gaf ons op 26 december 1957 het antwoord:

    "Wacht niet op de vraag om (gebed en) offers van het Vaticaan in naam van de Heilige Vader. Die zal er niet komen. Wacht niet op de roep om versterving van de bisschoppelijke paleizen in naam van de bisschoppen. Die zal er niet komen. Wacht niet op de vraag om boetedoening van de religieuze ordes. Die zal er niet komen.'"

"Daarom is het nodig dat iedereen voor zijn eigen ziel en al de zielen die God op zijn weg brengt, zorgt." (Zie het interview door Pater Fuentes in Appendix III)

"Onze open brief was een oproep aan alle welwillende mensen om dat te doen; hij was niet alleen gericht aan de Paus. De boodschap van O.L.Vrouw zou veel meer verspreid kunnen worden als ze niet alleen afhankelijk was van een of twee kleine stemmen van priesters zoals mezelf. Dus, onze open brief is een oproep aan iedereen; priesters, bisschoppen en leken, om de roeping te aanvaarden en hun steun te bieden, of op zijn minst te doen wat ze kunnen binnen hun eigen mogelijkheden."

"Maar de open brief was ook noodzakelijk om te onthullen wat bepaalde Vaticaanse bureaucraten aan het doen waren om ons gewettigd werk in de weg te staan en om hen te verhinderen het publiek verder te misleiden met hun leugens, laster en druk. We hadden gehoopt dat ze er ten minste mee zouden ophouden. Maar dat deden ze niet, zoals bewezen werd door de immorele en illegale dingen die ze deden om ons bisschoppelijk Congres van 1996 in Rome November 18-24 te verhinderen. Nu kunnen ze ten minste niet meer zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren en weten de H. Vader en anderen dat we geprobeerd hebben onze broeders te vermanen zoals Christus ons dat voordeed, (Mt. 18:15) vooraleer we een formele wettelijke klacht neerleggen bij de kerkelijke rechtbank."

"We doen dit niet met plezier. Eerlijk gezegd zou ik mijn leven liever leiden in vrede en zonder dergelijke problemen, maar aangezien elke andere weg die we geprobeerd hebben nergens toe leidde, hebben we geen andere keuze meer."

"Hoewel de open brief er op het eerste gezicht niet in slaagde deze vervolging te doen ophouden, maakte hij wel de weg vrij voor de volgende stap in de formele wettelijke procedures tegen de Vaticaanse bureaucraten die O.L.Vrouw van Fatima vijandig gezind zijn. Een groot aantal leden en medestanders van het apostolaat hebben formeel een wettelijk gerechtsgeding (Libellus)* aangevraagd bij de Paus. Dit is ons gegarandeerd recht dat vastgelegd werd als katholiek dogma door het Tweede Concilie van Lyon in 1274 en het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 en zoals gecodificeerd in de nieuwe codex (Canon 1405, 1406)."

"Zal dit eindelijk de deuren openen voor de volledige boodschap van Fatima, zodat ze de aandacht en gehoorzaamheid krijgt die ze verdient ? De tijd zal het leren!"

"Zoals de blinde die genezen werd omdat hij bleef roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij,' ook al vertelden anderen hem dat hij kalm moest blijven (Lucas 18:38-43), moeten wij de aandacht van de Paus blijven trekken, ondanks het feit dat zijn omgeving ons beveelt stil te zijn."

* Zie Appendix VII, Een kerkelijke Smeekbede aan Johannes Paulus II door Coralie Graham, Mairead Clarke en Mary Sedore.
Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network