Hoofdstuk 19

Epiloog

KATHOLIEKEN IN CHINA, GECONFRONTEERD MET DE VERVOLGING, DUIKEN WEER ONDER.
- 27 januari 1997The New York Times
"De nieuwe golf van religieuze onderdrukking [van katholieken] in China lijkt vooral het produkt van President Jiang Zemins beleid om de 'socialistische spirituele beschaving' te ondersteunen..."
LINKS WINT STERK MANDAAT AANGEZIEN FRANSE KIEZERS SOBERHEID VERWERPEN TEN GUNSTE VAN WERKGELEGENHEID. Er wordt verwacht dat de socialisten een coalitie geen vormen met de communisten.
- 2 juni 1997The New York Times
"De Franse kiezers gaven op zondag een mandaat aan de Socialistische Partij en haar communistische medestanders..."
KATHOLIEKEN WORDEN VERBANNEN UIT HUN KERK NABIJ MOSKOU.
- 28 mei 1997Keston Nieuwsdienst

"[L]okale autoriteiten...blijven de registratie van de katholieke Kerk tegenhouden onder het voorwendsel dat de parochie een 'vreemde' religieuze organisatie is...[D]e autoriteiten zijn van plan het kerkgebouw, dat nu gerestaureerd wordt, te veranderen in een Russisch Orthodox museum..."

POOLSE EX-COMMUNISTEN OPGEBLAZEN DOOR KARDINAAL.
- 30 mei 1997CWN

"Kardinaal Joseph Glemp vertelde 20.000 aanbidders in een Corpus Christi processie dat ondanks het feit dat het communisme beëindigd werd in 1989, het nog altijd dezelfde mensen zijn die aan de macht blijven...'[D]e geest van het marxisme doordringt verschillende domeinen van het leven.'"

6 Juni 1997 - Het Feest van het Heilige Hart, Fort Erie, Ontario. Tachtig jaar geleden verscheen O.L.Vrouw van Fatima in de Cova da Iria om een boodschap van God te geven, die bevestigd werd door een nooit eerder gezien openbaar wonder:

    "De Heilige Vader zal Rusland aan Mij toewijden en het land zal bekeerd worden, en een periode van vrede zal de wereld toegestaan worden...Als de mensen doen wat Ik vraag, zullen er vele zielen gered worden en zal er vrede zijn."210

De krantenkoppen lezen vanuit het oogpunt van Fatima, betekent het besef dat de hemelse belofte nog niet vervuld is. Dit is natuurlijk niet te wijten aan de Hemel: "Rusland zal bekeerd worden", zei de Maagd in Fatima, en de Maagd liegt niet. De schuld kan alleen bij de mensen liggen. De wereldse plannen van de mens strijden met de boodschap van Fatima.

De boodschap van Fatima is niet alleen een belofte, maar ook een waarschuwing. De belofte werd nog niet vervuld omdat er geen rekening werd gehouden met de waarschuwing:

    "Als Mijn verzoeken niet vervuld worden, zal Rusland haar fouten doorheen heel de wereld verspreiden, oorlogen en vervolging van de Kerk veroorzakend, de goeden zullen martelaars worden, de Heilige Vader zal veel lijden en verschillende naties zullen vernietigd worden."211

In Canada leest Pater Gruner over de reis van de Paus naar Polen, waarvan velen beweren dat het zijn laatste zal zijn. In Polen winnen de wereldse plannen van de mens terrein. In de laatste jaren heeft de Paus zijn volk dikwijls toegesproken zoals een vader zijn dolende kinderen toespreekt, hen smekend het materialisme dat ze verwelkomd hebben sinds "de val van het communisme", de rug toe te keren. Polen heeft recent een liberale abortuswetgeving goedgekeurd.

Maar enkele dagen voor de aankomst van de Paus hadden de "ex-communisten" die nu het thuisland van de Paus regeren, godsdienstonderricht in het leerprogramma van de kleuterscholen vervangen door seksuele opvoeding. Kardinaal Glemp had hierop gereageerd door te vragen: "Wie kan er tegen de natuurlijke genegenheid van kinderen voor God zijn ?" Het antwoord luidt: de mensen die tegen God zijn, zijn ertegen.

Polen wordt vandaag geregeerd door atheïsten. Het zijn communisten onder een andere naam. Katholieken in China worden weer vervolgd. Frankrijk heeft een mandaat gegeven aan socialisten en communisten, terwijl de Europese landen geïntegreerd worden in een "Europese Unie" van abortus, contraceptie en scheiding. Abortus is "gelegaliseerd" in al de naties van de wereld, en "gelegaliseerde" euthanasie volgt ook. In Rusland wordt aan de Russische orthodoxen door katholieke bisschoppen verteld dat ze niet langer naar Rome moeten terugkeren, en een katholieke parochiekerk wordt een Russisch Orthodox museum. Rusland heeft zich niet bekeerd.

In Fatima zei O.L.Vrouw ons dat "Rusland de tuchtmaatregel is die de Hemel gekozen heeft om de hele wereld te straffen (omwille van haar zonden), als we dat arme land niet op voorhand bekeren."212 Maar de bekering van Rusland kan alleen maar bereikt worden "op deze manier"; dat wil zeggen, door de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria door de Paus en alle katholieke bisschoppen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.213 Als Rusland met de tijd niet bekeerd wordt, zullen "verschillende naties vernietigd worden"214 en zal "Rusland de hele wereld veroveren."215 Toch werd Rusland nog niet bekeerd.

De leveranciers van "Fatima Lite", samen met de anti-Fatima krachten in het Vaticaan, hebben de wereld wijsgemaakt dat de Paus Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria heeft toegewijd in het Orwelliaans jaar 1984. Vreemd genoeg heeft de Paus zelf dat nooit beweerd, ook al roepen ze constant zijn autoriteit in om hun bewering te steunen. De Paus heeft zelfs het tegengestelde gezegd op de voorpagina van L' Osservatore Romano.216 Dertien jaren na de vermeende toewijding van Rusland, blijven de anti-Fatima krachten volhouden dat Fatima heeft afgedaan. Terwijl zij een "Fatima Lite" verkopen, ontdaan van de Goddelijke waarschuwingen en gereduceerd tot algemene vroomheid, beweegt de wereld zich meer en meer in de richting van die grote tuchtmaatregel waarvoor de Maagd ons steeds weer heeft gewaarschuwd in deze tijd van afvalligheid.

In 1951 zei Paus Pius XII: "De wereld van vandaag is er erger aan toe dan voor de zondvloed."217 Maar in 1951 was abortus nog niet eens gelegaliseerd, behalve natuurlijk in de Sovjet Unie en het Rode China. Sinds dan heeft Rusland haar fouten, waaronder abortus, over heel de wereld verspreid, zoals O.L.Vrouw voorspeld had in Fatima. Sinds 1984 zijn er meer dan 600.000.000 kinderen vermoord in de moederschoot.

In datzelfde jaar introduceerden de leveranciers van "Fatima Lite" hun nieuwe produkt: "toewijding Lite". Het bloed van elk geaborteerd kind sinds de introductie van "toewijding Lite" schreeuwt naar de hemel om wraak, zoals de Heilige Schrift bevestigt. Maar nog steeds brengen de verkopers van "Fatima Lite" hun valse produkten aan de man, de waarschuwing negerend die hen te wachten staat.

Het is de waarschuwing van Fatima die Pater Gruner vandaag het meest zorgen baart. De tijd die de Maagd beloofd had voor bekering en berouw als de mensen aan Haar verzoeken voldeden, zal bijna verlopen zijn. De vernietiging van naties staat dus op het punt te gebeuren. Vele katholieken hebben een tastbaar gevoel dat dit het geval is. Maar te veel anderen ontkennen. "Met wie zal ik spreken? En tot wie zal ik getuigen opdat hij zou horen ? Hun oren zijn niet besneden en toch kunnen zij niet horen...En zij herstelden de bres van de dochter van mijn volk op een schandalige wijze, ze roepen 'Vrede, vrede', terwijl er geen vrede is..."218 Op die manier getuigde de profeet Jeremiah tegen de valse profeten van Jeruzalem, die zich doof hielden voor de waarschuwingen van de Hemel. In 1997 houden de valse profeten zich doof voor de boodschap van Fatima. "Vrede, vrede," zeggen ze, terwijl er geen vrede is.

Pater Nicholas Gruner beweert niet dat hij een Jeremiah is. Hij heeft nooit beweerd iets anders te zijn dan een katholiek priester die kan zien wat manifest duidelijk is: dat de beloften van O.L.Vrouw niet vervuld zijn en dat dat niet Haar schuld kan zijn. Hij kan niet "Vrede, vrede" zeggen, als hij kan zien dat er geen vrede is. Hij zal die zonde niet begaan. Hij is vastbesloten verder te gaan met wat hij doet tot God het niet meer toestaat. Hij zal bidden voor de kracht om dit te doen.

Introibo ad altare Dei. Ik zal opgaan naar het altaar van de Heer. Het gebed van de H.Mis stijgt op naar de Hemel vanuit de private kapel van Pater Gruners bescheiden huis. Iedereen die Pater Gruner de H.Mis heeft zien opdragen, werd er aan herinnerd dat hij, boven alles, een priester is. Hij draagt de H.Mis op zoals hij dat altijd doet, in de oude Latijnse ritus van de katholieke Kerk. Ook hier kunnen we ons de woorden van Jeremiah voor de geest halen : "Sta op de wegen, en zoek, en vraag naar de oude paden, hetgeen de goede weg is, en volg het pad en vind verkwikking voor jullie zielen..."219

Een paar maanden vroeger, tijdens Pater Gruner laatste reis naar Rome, had Kardinaal Ratzinger een persconferentie gegeven waarop hij zijn juist heruitgegeven memoires voorstelde. In die memoires geeft de kardinaal toe wat eigenlijk al lang duidelijk was: de drastische hervormingen van de H.Mis in 1969 hadden "extreem zware schade aan de Kerk berokkend."220 Het afschaffen van de "oude H.Mis" was een "breuk in de geschiedenis van de liturgie, waarvan de gevolgen alleen maar tragisch konden zijn"221. En het meest betekenisvol in het licht van het derde geheim, dat de kardinaal gelezen heeft: "De kerkelijke crisis waarin we ons vandaag bevinden wordt in grote mate veroorzaakt door de ineenstorting van de liturgie."222

Bijna dertig jaar lang hadden de post-conciliaire revolutionairen en hun actieve en passieve medewerkers de "traditionalistische" katholieken belachelijk gemaakt en gemarginaliseerd als "ongehoorzaam" en "ontrouw" aan de Paus, omwille van het feit dat ze zegden wat de Prefect van de Congregatie voor de geloofsleer nu ook zei. Kardinaal Ratzinger wordt de nauwste adviseur van de Paus genoemd - de Paus in wiens handen Pater Gruners libellus223 gegeven was slechts zes maanden eerder door twee prelaten en een jongeman. Voor Pater Gruner betekende wat de kardinaal in zijn memoires had gezegd, een zekere opluchting en hoop. Het tij stond misschien op het punt te keren, niet alleen voor hem, maar voor de hele Kerk. De waarschuwing van Fatima zou misschien nog in acht genomen worden; het nieuwe Jeruzalem kon misschien nog het lot van het oude afwenden.224

Na de H.Mis in de private kapel, zouden er, zoals altijd, nog veel gebeden worden aan het altaar. Pater Gruner zou bijna een half uur lang sereen knielen op een massief houten bankje, waarop vele anderen reeds na enkele minuten pijn zouden hebben. Daarna volgen het breviergebed en steeds de rozenkrans. Zo'n drie uren zouden die dag, en alle andere dagen, gevuld worden door gebed. H.Mis na H.Mis, rozenkrans na rozenkrans zouden gebeden worden voor de toewijding van Rusland en het apostolaat gewijd aan de bekendmaking van deze toewijding.

Terwijl de priester bidt, wordt hij in zijn gebeden vergezeld door bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van over heel de wereld, die hem en zijn werk steunen ondanks al de controverse die hij opwekte. Waarom doen ze dit ? De verklaring hiervoor ligt niet zomaar bij gehechtheid aan de man zelf. De man is niet belangrijker dan andere mannen. De verklaring ligt bij wat hij zegt. Want wat hij zegt is niets meer of minder dan wat O.L.Vrouw zei in Fatima.

De priester op zijn knieën in de kleine kapel begrijpt dat de boodschap van Fatima de dringende smeekbede van een Moeder aan Haar kinderen is, in tijden van gevaar voor een wereld die opstandiger wordt met het uur : "Alleen Ik kan je helpen," zei Ze in Fatima. Door de genade van God, verkregen door de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria, gelooft de priester dit zoals een kind het zou geloven - letterlijk, en met zijn hele hart. Op die manier, door diezelfde genade, geloven vele anderen. Maar niet genoeg.

De zon daalt onder de rand van de Niagaraglooiïng terwijl Pater Gruner het breviergebed bidt, een van de plichten van staat vervullend, waartoe God hem geroepen heeft. Degenen die het werk van Pater Gruner zo lang tegengewerkt hebben, weten dat de genade van zijn priesterschap hem steunt. Wanneer de zon die over Niagara ondergegaan is, opkomt boven Rome, zal de strijd omtrent Pater Gruners priesterschap verder gaan.

Op een podium veel groter dan de immense afstand tussen Canada en Rome, nadert het drama van Fatima zijn einde. In een duister wordende kapel bidt Pater Gruner. Aan de rechterkant van het altaar waar hij zojuist het Heilige Offer van de H.Mis heeft opgedragen staat een beeld van de pelgrimerende Maagd dat in Fatima gezegend was door dezelfde Paus die Maria had uitgeroepen tot de Moeder van de Kerk en de Moeder van Christus. De pelgrimerende Maagd kijkt glimlachend neer op de knielende priester, zoals ze gedaan heeft gedurende hun 20 jaren van samen reizen.

Het apostolaat gaat verder, en de man die ze de "Fatima priester" noemen blijft de verspreiding van de boodschap van Fatima aan miljoenen leiden. Tot grote ergernis van de anti-Fatima krachten, blijft het apostolaat verdere steun van katholieken over heel de wereld ronselen voor de zaak van O.L.Vrouw van Fatima.

Uiteindelijk kan dit alles maar verklaard worden door de trouw van de priester aan een boodschap die niet van hem is, of van een ander mens, maar die van Haar. De vele katholieken die achter Pater Gruner en zijn werk staan, getuigen unaniem dat de manier waarop hij alle tegenstand overleeft, te danken is aan niets anders dan dit: "Hij vertelt de waarheid."

Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network